КВОТА

КВОТА (лат. quot — скільки; пізніше quota — частина, що припадає на кожного) — 1) частка, частина, норма чого-небудь; 2) частка можливої участі в спільній справі (виробництві, збуті, експорті чи імпорті товарів тощо); 3) у міжнародній торгівлі — гранична величина експорту (експортна К.) або імпорту (імпортна К.) певного товару у певну країну; 4) кількісна міра, що дає можливість визначити частку участі у справі, права окремого члена господарської коаліції.

К. — граничний розмір частки, яку може одержати (вибрати К.) економічний агент, стосовно якого встановлена К. К. обмежує частку окремих економічних агентів у майбутніх прибутках, що можуть бути одержані спільно чи на одному із секторів ринку. Виконуючи обмежувальні функції, К. дає змогу заздалегідь визначити оптимальні обсяги діяльності суб’єктів господарювання. Квотування значно поширене в картельних угодах і міжнародній торгівлі.

Квотування — форма нетарифного регулювання потоків зовнішньої торгівлі. К. можуть установлюватися на певні періоди, на окремі товари, послуги, по країнах або групах країн. К. експортна: 1) кількісний показник, що характеризує значимість експорту товарів і послуг для народного господарства (тобто частку експорту у валовому національному продукті (ВНП) країни), окремих галузей та підприємств, окремих товарів; 2) установлена частка обсягу виробництва та постачання на експорт певних товарів, спосіб обмеження пропозиції товарів на експорт і запобігання зниженню експортних цін, а отже, й доходів від експорту. Метою введення К. експортної є обмеження експорту стратегічно важливих товарів або регулювання попиту та пропозиції окремих видів товарів на внутрішньому ринку. К. експортна встановлюється у формі переліку товарів, вільний вивіз яких обмежений певним відсотком від обсягу вартості їх національного виробництва. Підставою для введення К. експортної можуть бути міжнародні торгові угоди. Прикладом можуть служити К. експортні, що вводяться відповідно до міжнародних стабілізаційних угод у рамках ОПЕК. К. також установлюються на основі угод про так зване добровільне обмеження експорту того чи іншого товару. К. імпортна: 1) кількісний показник, що характеризує значимість імпорту товарів і послуг для народного господарства країни, окремих галузей та підприємств, окремих товарів; 2) установлена частка обсягу імпорту певних товарів, спосіб обмеження імпорту товарів іноземного виробництва з метою захисту вітчизняних виробників, а також економічного тиску на країну-імпортера. Розрізняють два види імпортних К.: абсолютна К. — кількість продукції, дозволена до ввезення в певну країну; тарифна К. — дозвіл на ввезення конкретного товару протягом певного періоду зі сплатою мита за зниженою ставкою; міграційна К. — гранична кількість мігрантів, що можуть в’їхати в певну країну.

Квотування зовнішньоторговельної активності в Україні регулюється Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Він передбачає застосування трьох видів К.: глобальні, за групами і за окремими країнами. Розмір К. визначається з урахуванням інтересів національних виробників і споживачів, платіжних можливостей, стратегічних інтересів розвитку національної економіки, стану і перспектив міжнародних економічних і політичних відносин країни.

ЭЭ / Под ред. А.И. Абалкина. — М., 1999.


Інші статті автора