КАРТЕЛЬ Микола Тимофійович

КАРТЕЛЬ Микола Тимофійович (16.12.1948, с. Гоголів Київської обл.) — доктор хімічних наук (1989), професор (1993), академік НАН України (2012), директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (з 2008).

Kartel.tifЗакінчив хімічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка (1971).

Працював: аспірант (1971), молодший науковий співробітник (1975) Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України; старший науковий співробітник (1979), завідувач лабораторії синтетичного вугілля та вуглецевих гемосорбентів (1984), заступник керівника відділення сорбції та тонкого неорганічного синтезу (1989–1991) Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України; заступник директора з наукової роботи і завідувач відділу сорбентів медичного призначення (1991) Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України; директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (з 2008).

Напрями наукових досліджень: фізична хімія, радіаційна хімія гетерогенних систем, синтез та дослідження сорбентів, хімія та технологія сорбентів медичного призначення, фізико-хімія та технологія нанопористих і нанорозмірних вуглецевих матеріалів.

Наукові здобутки: заклав фізико-хімічні основи одержання азотовмісного синтетичного вугілля СКН сферичної грануляції та кісточкового вугілля КАУ, розробив їх оптимальні промислові технології; організував промисловий випуск і впровадження в клінічну практику серії вуглецевих гемосорбентів марок СКН і КАУ, ентеросорбентів марок СКН і Карбовіт, комбінованих ентеросорбентів Ультрасорб та Карбоксикам. За цикл праць «Розроблення, теоретичне обґрунтування та клінічне впровадження нових методів оперативного лікування, детоксикації й реабілітації хворих із захворюванням печінки та жовчовивідних протоків» отримав Державну премію України (1986). Автор понад 600 наукових праць, у тому числі 2 монографій та понад 80 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Підготував 10 кандидатів наук.

М.Т. Картель — лауреат Державної премії України (1986), лауреат Премії президентів НАН Білорусі, Молдови та України (1997), член редакційної групи зі створення ДФУ, Наукової ради НАН України «Наукові основи створення нових лікарських препаратів», спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій, голова експертної ради з хімічних наук ВАК України, член наукової ради РАН з адсорбції й хроматографії, член міжнародного товариства з адсорбції (IAS), експерт Комітету з присудження Державних премій Президента України для молодих учених, голова Наукової ради з проблеми «Хімія і технологія модифікування поверхні» НАН України, член редколегій кількох фахових наукових журналів, головний редактор наукового журналу «Хімія, фізика та технологія поверхні» та міжвідомчого збірника наукових праць «Поверхность», президент громадської організації «Асоціація «Карбон» в Україні».

Основні праці: Использование метода спиновых зондов для оценки цитотоксичности углеродных нанотрубок // Доп. НАН України. — 2009. — № 8 (співавт.); Концепція методології верифікації та токсикологічних досліджень наноматеріалів з оцінками ризику для людського організму і довкілля // Химия, физика и технология поверхности. — 2008. — Вып. 14 (співавт.); Carbon/Polymer composite adsorption-filtering materials for individual protective systems // Methods and Techniques for Cleaning-up Contaminated Sites. — Springer, 2008 (співавт.); Препарат з властивостями геропротектора-антиоксиданта. Патент України 79710 від 10.07.2007, Бюл. № 10 (співавт.); Combined adsorption preparations from active carbons, clay minerals and natural plant products. Combined and Hybrid Adsorbents. — Springer, 2006 (співавт.); Оценка эффективности и переносимости препарата «Ультрасорб» в комплексной терапии при интоксикации различного генеза // Эфферент. терапия. — 2005. — Т. 11, № 2 (співавт.); Картель М., Лобанов В., Гороховатська М. Курс фізичної хімії (лекції, лабораторний практикум і задачі). — К., 2011 (співавт.); Ковальська Є.А., Картель М.Т., Приходько Г.П., Семенцов Ю.І. Фізико-хімічні основи методів очистки вуглецевих нанотрубок (огляд) // Хімія, фізика та технологія поверхні. — 2012. — Т. 3, № 1 (співавт.)

М.Т. Картель. Біобліографія вчених України. — К., 2008; 60-річчя члена-кореспондента НАН України М.Т. Картеля / Вісн. НАН України. — 2008, № 12; Україна наукова / Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу. — К., 2008. — Т. 1, вип. 2; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Шляхами успіху. Т. 3. — К., 2008.


Інші статті автора