КАЛЬМОДУЛІН

КАЛЬМОДУЛІН — один із найбільш вивчених Са-зв’язувальних білків, який міститься в клітинах тварин, рослин та грибів. Поширеність К. зумовлена тим, що він здатний регулювати велику кількість (понад 30 описаних на сьогодні) різних процесів, що відбуваються в клітині. Цей факт відображений у назві К. — білок, здатний кальційзалежним чином регулювати (модулювати) активність інших білків. К. містить чотири ділянки зв’язування іонів кальцію. При підвищенні внутрішньоклітинної концентрації Са2+ відбувається його зв’язування з К. К. змінює свою структуру і здатний впливати на активність білків-мішеней. Мішенями можуть бути ферменти, які включаються в метаболізм циклічних нуклеотидів — циклічного аденозинмонофосфату та циклічного гуанозинмонофосфату. При цьому К. впливає як на активність ферментів, що беруть участь в синтезі циклічних нуклеотидів (аденілатциклаза, NO-синтаза), так і на активність ферментів, що руйнують циклічні нуклеотиди (фосфодіестерази). Під контролем цієї системи знаходяться протеїнкінази — ферменти, здатні переносити залишок фосфату з молекули АТФ на певні ділянки в структурі білка і тим самим змінювати структуру та властивості білків-субстратів. К. зв’язує дві універсальні регуляторні системи клітини: систему, що залежить від циклічних нуклеотидів, і систему, якою керують іони кальцію.

К. може регулювати активність структурних білків цитоскелета, зв’язаних з мікротрубочками та мікрофіламентами. К. впливає на процеси ендо- та екзоцитозу, міграцію органел в клітині та зміни її форми.

Биохимия / Под ред. Е.С. Северина. — М., 2003; Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993; Губський Ю.І. Біологічна хімія. — К.–Тернопіль, 2000.


Інші статті автора