КАДРОВА ПОЛІТИКА

КАДРОВА ПОЛІТИКА — система заходів, а також методів їх реалізації, що впроваджується державними структурами, суспільними організаціями, органами місцевого самоврядування й підприємствами і спрямована на досягнення цілей розвитку економіки, управління персоналом у конкретних історичних умовах.

К.п. містить такі рівні: державна К.п., регіональна К.п., К.п. на підприємстві, в організації, установі. Державна К.п. базується на принципах науковості, безперервності, встановлення пріоритетів, перспективності, прогресивності, оперативності, ієрархічності та ін. За змістом завдань К.п. виділяють завдання економічні, в т.ч. фінансові, соціальні, правові, організаційні, демографічні, екологічні та ін. За періодом реалізації розрізняють довгострокову, середньострокову і поточну К.п.

Основою К.п. є економічна політика держави. К.п. виходить з наукових принципів добору, розстановки і розвитку персоналу, адекватних форм і методів роботи з персоналом у конкретних історичних умовах того або іншого періоду в розвитку країни. Структура державної К.п. містить: К.п. у сфері трудових ресурсів; К.п. відносно органів державного управління; К.п. відносно державних організацій; К.п. відносно недержавних підприємств. Мета К.п. на рівні ФП являє собою забезпечення реалізації його місії. К.п. підприємства взаємопов’язана з економічною, соціальною, науково-технічною, організаційною, інформаційною політикою. Вона містить такі аспекти: планування, добір, розстановку, вивільнення кадрів; навчання, профорієнтацію, перепідготовку, атестацію, оцінку рівня кваліфікації, професійне просування працівників; організацію, оплату і стимулювання праці, забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. К.п. ФП — генеральний напрям кадрової роботи — розробляється на основі і відповідно до стратегії його розвитку. Вона містить сукупність принципів, методів, форм, а також організаційний механізм збереження, зміцнення й розвитку персоналу підприємства, здатного своєчасно реагувати на постійно змінювані умови ринку.

Бандур С.І. Дослідження в Україні проблеми економіки праці демографії, соціальної економіки і політики — К., 2006; Посилкіна О.В., Євтушенко В.А., Єгорова О.Ю. Економіка праці. — Х., 2003; Травин В.В. Основы кадрового менеджмента. — М., 2001; Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Сост. А.Я. Кибанова, И.А. Бакаева, И.Е. Ворожейкин. — М., 1998; Управление человеческими ресурсами / Под ред. М. Пула, М. Корнера. — М., 2002.


Інші статті автора