ІНСТРУКЦІЯ ПОСАДОВА

ІНСТРУКЦІЯ ПОСАДОВА — документ, який визначає підпорядкованість службовця ФП, його конкретні завдання, обов’язки, права та відповідальність. І.п. розробляється за всіма посадами, що передбачені штатним розписом відповідного органу підприємств фармацевтичного профілю і дає змогу: першочергово ознайомити працівника з обов’язками, правилами та відповідальністю за своєю посадою; чітко розмежувати між працівниками функції, обсяг роботи та обов’язки; забезпечити комунікативні зв’язки між працівниками, не допускаючи при цьому дублювання й паралельності виконуваних ними функцій; захистити працівника від необґрунтованих вимог і санкцій з боку керівників, оцінювати працівника за його діловими та професійними якостями при його атестації, переміщенні, для матеріального та морального заохочення. І.п. розглядається на загальних зборах підприємства за участю профспілкового комітету та затверджується наказом керівника підприємства. Ознайомлення кожного працівника з І.п. підтверджується його підписом. І.п. у своїй структурі має 6 основних розділів: загальні положення; функції працівника; обов’язки працівника; права; взаємостосунки зі співробітниками; відповідальність працівника. Загальні положення І.п. визначають основну мету діяльності працівника (напр. для провізора рецептурного відділу основна мета — здійснювати забезпечення населення ЛП за рецептами лікарів, для завідувача відділу — забезпечення наявності й збереження необхідного асортименту ЛП); порядок прийому на посаду, переміщення й звільнення; кваліфікаційні вимоги до працівника за певною посадою (рівень освітньої підготовки, спеціальність і т.п.); підпорядкованість і наявність підпорядкованих; нормативні документи, якими керується працівник у своїй діяльності, порядок заміщення у разі відсутності працівника. Розділ «Функції працівника» визначає конкретну ділянку праці, закріплену за працівником, і перелік її видів, з яких складається виконання покладених на нього функцій. Зміст роботи визначається не тільки за тематичною ознакою, але й за організаційно-юридичною, тобто повинні бути зазначені види тих робіт, які виконавець контролює, забезпечує або підготовляє, і види робіт, які він виконує безпосередньо сам. При цьому повинні знайти відображення права й обов’язки аптечних працівників, суміщення їх у межах посади щодо конкретної ділянки робіт (напр. забезпечувати населення готовими ЛП за рецептами лікарів та без рецептів, здійснювати відпуск виробів медичного призначення; забезпечувати наявність і збереження необхідного асортименту ЛП і виробів медичного призначення; дотримуватися правил відпуску; забезпечувати наявність у залі для обслуговування достовірної інформації для населення; інформувати завідувача відділу про дефектуру; проводити санітарно-освітню роботу з питань лікознавства з населенням; приймати від населення замовлення на відсутні в даний час ЛП тощо). Розділ «Обов’язки» визначає дії, що забезпечують виконання покладених на працівника функцій. Обов’язки працівника мають відповідати завданням та функціям підрозділу і вимогам професійно-кваліфікаційної характеристики спеціаліста (напр. здійснювати відпуск ліків населенню за пільговими рецептами, відпускати безрецептурні препарати та вироби медичного призначення, перевіряти правильність оформлення пільгових рецептів; перевіряти відповідність прописаних доз віку хворого, фармацевтичну та фармакологічну сумісність; надавати хворому інформацію про спосіб прийому ліків, про правила зберігання їх у домашніх умовах; вести облік препаратів, відсутніх в аптеці; брати участь у складанні замовлень постачальникам на відсутні препарати; приймати товар від постачальників, перевіряти відповідність товару супровідним документам, цілісність упаковок, термін реалізації ЛП; брати участь у робочих нарадах та заняттях з підвищення ділової кваліфікації, виступати з доповідями, обговорювати проблемні питання; стежити за відповідністю цін на ЛП останнім актам прийому, брати участь у конференціях, семінарах, нарадах з питань фармації та медицини; дотримуватись правил і принципів фармацевтичної етики і деонтології; дотримуватись правил особистої гігієни, професійної етики та фармацевтичної деонтології тощо). У розділі «Права» визначаються засоби, за допомогою яких працівник має забезпечувати в процесі своєї діяльності виконання покладених на нього завдань та обов’язків, тобто передбачається: право працівника бути інформованим (своєчасне ознайомлення з документами інформаційного, законодавчого та іншого характеру, знання яких потребує сумлінного виконання обов’язків на посаді; регулярна присутність на методичних нарадах та участь у іншого роду інформаційних комунікативних зв’язках, яких потребує специфіка посади); можливість погоджувати (візувати) документи та підписувати відповідні документи; приймати рішення і давати вказівки в межах своєї компетентності, взаємодіяти з іншими структурними підрозділами і працівниками, заміщувати керівника і здійснювати контроль (напр. відмовляти у відпуску препаратів за пільговими рецептами та рецептами на отруйні й наркотичні ЛП, якщо останні неправильно оформлені; брати участь у складанні замовлення на ЛП для відділу; вносити пропозиції керівництву з питань організації своєї праці; підвищувати свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації). У розділі «Взаємостосунки» повинно бути зазначено, від кого і в які терміни даний працівник одержує необхідну в роботі сировину, допоміжні матеріали, службову інформацію, кому і в який термін здає готову продукцію, документацію. У цьому розділі повинен бути чітко визначений порядок взаємозаміщення (кого даний працівник заміщує на час відсутності іншого працівника, а також хто його заміщує). У розділі «Відповідальність» визначаються показники оцінки роботи працівника на певній посаді (якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов’язків, етика та дотримання обмежень, передбачених законодавством), зазначаються найбільш важливі функції, за виконання яких дана особа несе безпосередню дисциплінарну, матеріальну та іншу відповідальність, напр.: а) дисциплінарна відповідальність за неякісне обслуговування населення ліками та виробами медичного призначення; ненадання населенню повної й достовірної інформації про наявність ліків в аптеці, ціни, спосіб прийому ліків і їх зберігання в домашніх умовах; невиконання вимог санітарного режиму і фармацевтичного порядку на робочому місці; б) матеріальна — за незбереження товарно-матеріальних цінностей згідно з індивідуальним і колективним договором про матеріальну відповідальність; шкода, заподіяна аптеці; в) кримінальна — за порушення професійних норм, які згідно із законодавством вимагають кримінальної відповідальності. В І.п. може бути передбачено, що працівник відповідає за виконання певних наказів, рішень, вимог або за напрямок роботи (див. Розподіл праці).

Практикум з менеджменту та маркетингу у фармації. Ч. І. Менеджменту у фармації / З.М. Мнушко, Н.М. Мусієнко, А.Б. Ольховська. — Х., 2002; Фельзер А.Б. Доброневский О.В. Техніка роботи керівника. — К., 1993.


Інші статті автора