ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ’ЄКТА

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ’ЄКТА визначається ступенем відповідності результатів його діяльності меті інвестора, яка полягає у забезпеченні прибутковості, безпеці та ліквідності інвестицій. Оцінка І.п.о. потребує системного підходу, тобто вона повинна проводитися з урахуванням інвестиційної привабливості країни, галузі, регіону, підприємства. Хоча саме окреме підприємство в цій системі є кінцевою точкою розміщення інвестиційних ресурсів, привабливість певного проекту буде визначатися привабливістю всіх зазначених складових. На І.п.о. фармацевтичної галузі впливають такі чинники: економічна значущість галузі; соціальна значущість продукції, що виробляє галузь; стійкість галузі до економічного спаду виробництва; високий рівень самофінансування діяльності; ступінь державної підтримки галузі; техніко-технологічний потенціал; стан ринку; наявність висококваліфікованих кадрів; наявність розвинутої мережі просування товарів. Чинниками ризику вкладання інвестицій у фармацевтичну галузь є: рівень конкурентної боротьби; перешкоди входженню в галузь; техніко-технологічний потенціал галузі; високі вимоги до якості продукції; стан і доступність ринку сировини; суттєва залежність від суміжних галузей виробництва; потреба у великих обсягах фінансових ресурсів. Найбільш пріоритетними напрямками інвестування у фармацевтичній промисловості є: технічне переозброєння і модернізація виробництва; наукові розробки; розширення та оновлення асортименту продукції, маркетингові заходи з активізації попиту; підготовка кадрів. Головними позитивними ознаками І.п.о. фармацевтичного сектора, що спонукають до проведення активної інвестиційної політики, є збільшення прибутків, зростання ринкової частки, дії конкурентів, досягнення відповідності стандартам. Причинами, що найбільше гальмують розвиток інвестиційних процесів у фармації, є: недостатність власних джерел фінансування, відсутність стратегічних інвесторів, відсутність державної політики, спрямованої на активізацію інвестиційних процесів у фармацевтичній галузі. Регіональна І.п.о. оцінюється за такими критеріями: рівень економічного розвитку регіону; рівень інвестиційної структури регіону; демографічна характеристика; рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону; рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків (в Україні за основними показниками виділено 8 регіональних зон). На І.п.о. окремого ФП впливають такі фактори: форма власності, техніко-технологічний потенціал підприємства; інтелектуальний потенціал; наявність висококваліфікованих кадрів і власної товаропровідної мережі; диверсифікація видів виробництва; становище підприємства на фармацевтичному ринку; темпи його економічного зростання; фінансовий стан підприємства; географічне розташування та ін. Факторами інвестиційного ризику для окремого ФП є: мета інвестиційного проекту, тип інвестування, термін окупності інвестицій, рівень новизни запропонованих рішень, техніко-технологічний потенціал, фінансовий стан підприємства. Оцінка І.п. підприємства здійснюється з використанням рейтингового підходу, суть якого полягає у визначенні рейтингу підприємства за рівнем інноваційно-інвестиційного розвитку та фінансовим станом.

Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. — М., 1998; Норкотт Дерил. Принятие инвестиционных решений / Под. ред. А.Н. Шохина. — М., 1997; Посилкіна О.В., Дубровіна Н.А. Оцінка інвестиційної привабливості хіміко-фармацевтичних підприємств / МОЗ України. — Х., 2002; Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення. — Х., 2002; Mayo I. Investments: On Introduction. — New York, 1991; Reilly K. Investments. — New York, 1992.


Інші статті автора