ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (лат. inventarium — опис майна) — форма перевірки і контролю наявності, складу, стану та відповідності наявних господарських засобів даним бухгалтерського обліку на певну дату. Об’єкти І.: основні та оборотні фонди, цінні папери, платіжні засоби, розрахунки тощо. Мета І. полягає у перевірці доцільності, економічності та правової обґрунтованості використання, в оцінці зберігання матеріальних і фінансових ресурсів на всіх стадіях і в різних формах їх існування. І. є основною формою контролю за вказаними ресурсами, яка забезпечує достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Завданнями І. є: виявлення фактичної наявності об’єктів І. та порівняння їх з даними обліку; виявлення непридатних товарно-матеріальних цінностей, термін придатності яких минув та які не користуються попитом, понаднормових товарних запасів; перевірка суми грошових коштів у касах та на розрахунковому рахунку, дебіторської та кредиторської заборгованості; перевірка дотримання правил та умов зберігання товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, а також дотримання правил експлуатації основних засобів; перевірка дотримання правил матеріальної відповідальності робітниками підприємства. Особливістю проведення І. для аптечних установ (фірм, складів) є перевірка товарів аптечного асортименту за двома цінами (оптовою та роздрібною), що дає можливість розраховувати і планувати торговельні націнки і показники доходу. Розрізняють І.: за обсягом управлінських завдань — комплексну та цільову; за ступенем охоплення досліджуваних одиниць обліку — повну і часткову; за особливостями організації — планову і несподівану; за терміном підконтрольного періоду — періодичну і поточну. Відповідальність за організацію та проведення І. покладається на власника (керівника) підприємства. Порядок і методи проведення І. визначають з урахуванням її цілей, завдань і особливостей об’єктів відповідно до спеціальних положень та інструкцій, затверджених Кабінетом Міністрів та Міністерством фінансів України. Вимоги цих положень та Інструкцій обов’язкові для всіх підприємств, об’єднань, організацій незалежно від форми власності. І. здійснюється перед складанням річної фінансової звітності або за приписом судово-слідчих органів, а також у разі надання майна державних підприємств, установ в оренду; здійснення приватизації майна державних підприємств та перетворення державних підприємств на акціонерні товариства; зміни матеріально-відповідальних осіб; встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей; пожеж або стихійного лиха, технологічних аварій; у разі колективної (бригадної) матеріальної відповідальності при зміні керівників колективу (бригадирів), вибуванні з колективу (бригади) більше половини її членів, а також на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади); при ліквідації підприємства; в інших випадках, зумовлених законодавством. Для проведення І. створюють постійно діючі комісії у складі перших керівників та інших посадових осіб (у т.ч. головного бухгалтера). Для безпосереднього здійснення І. передбачається створення робочих комісій з фахівців та працівників бухгалтерії на місцях зберігання цінностей та у відповідальних осіб. Встановлення фактичних залишків товарно-матеріальних цінностей здійснюється в аптечних установах шляхом зважування (для сипких лікарських речовин, рідин, мазей в масі, ангро); підрахунку готових ЛП; вимірювання (марлі, клейонки, тощо). Усі дані заносять в інвентаризаційні описи, сукупність котрих і є зведеним інвентаризаційним описом. В окремі інвентаризаційні описи включають цінності, не оплачені покупцем у строк, або оплачені покупцем, але не вивезені з аптеки; такі, що надійшли в аптеку під час І., або стали непридатними в результаті бою; фармтовари з ПДВ; медикаменти, що підлягають предметно-кількісному обліку та ін. Результати І. відображаються в «Акті результатів І.» і порівнюються з даними бухгалтерського обліку для виявлення їх взаємної відповідності чи невідповідності. Причини останньої у вигляді нестачі або надлишків ретельно вивчають, вносять уточнення у документи і приймають відповідно до чинного законодавства України рішення щодо оприбуткування надлишків або відшкодування збитків. За необхідності можуть бути проведені контрольні перевірки результатів І.

Большой толковый словарь русского языка. — К., 2001; БЭС. — СПб., 1998; ЕЕ. У 3 т. — К. — Тернопіль, 2000; Немченко А.С. Организация и инвентаризация товарно-материальных ценностей в аптеках и фирмах // Провизор. — 2001. — № 21.


Інші статті автора