ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА — комплекс програм, який постійно знаходиться­ в пам’яті ЕОМ і організовує керування прист­роями машини та її взаємодію з користувачами. В О.с. зазвичай містяться такі програми: 1) стартова програма, що вико­нує запуск ЕОМ та її самоконтроль; 2) контро­лери зовнішніх пристроїв, які керують їх робо­тою; 3) диспетчер, який визначає послідовність виконання програм, яку також називають супервізор; 4) редактори­ роботи зі структурними об’єктами; 5) завантажувач для введення програм в оперативну пам’ять; 6) файлова система, яка керує інформацією, що знаходиться в зовнішній пам’яті; 7) адміністративна система, що веде облік роботи­ і витрати ресурсів робочого часу процесора­ та пам’яті, яка використовується; 8) базове програмне забезпечення, що включає системи програмування та системи керування базами даних. О.с. пок­ликана максимально полегшити користувачеві роботу­ з комп’ютером, тому її доповнює низка системних утилітів. Системними утилітами нази­вають службові програми, які використовуються для підтримання працездатності­ комп’ютерної системи. Більшість утилітів призначені для обслуговування файлової системи і дисків. Деякі утиліти використовуються для провадження архівних даних, а спеціальні антивірусні програми забезпечують захист системи від комп’ютерних віру­сів.

Найбільш поширеною та універсальною операційною системою для більшості­ типів­ ЕОМ у 1970–1980 рр. була мульти­операційна система UNIX, розроблена компанією­ «Bell Labs», підрозділом AT&T. UNIX, що існує в десятках версій і використовується зараз переважно у високопродуктивних системах — серверах і потужних робо­чих станціях. Першою поширеною операційною системою для 8-розрядних персональних ком­п’ютерів, створених на базі мік­ропроцесора Intel 8080, стала в 1970 р. система CP/M-80 фірми «Digital Research». Основ­ною О.с. комп’ютерів IBM PC і сумісних з ними, що базувалися на мікропроцесорі Intel 8088, а надалі — на наступних моделях мікропроцесорів Intel, з 1981 р. стала MS-DOS фірми «Micro­soft». Існували операційні системи, сумісні з MS-DOS, такі як PC-DOS фірми «IBM», DR-DOS фірми «Digital Research» (у подальшому стала продуктом фірми «Novell» під маркою «Novell DOS»). Спробою відійти від стандарту MS-DOS була спільно розроблена фірмами­ «Microsoft» і «IBM» операційна система OS/2 (1987). З 1990 р. фірма «Micro­soft» відійшла від розроблення OS/2 і повністю сконцент­рувалася на операційних системах Win­dows. Багатовіконний інтерфейс Windows швидко завоював популярність в усьому світі й фактично став промисловим стандартом, а різні­ версії цієї О.с. зараз установлені на більшос­ті персональних комп’ютерів. OS/2 залишає­ться продуктом IBM і продов­жує розвиватися цією фірмою.

 Браун С. Операционная система UNIX. — М., 1986; Джордейн Кенин А.М., Печенкина Н.С. IBM PC для пользователей­ или как научиться работать на компьюте­ре. — Екатеринбург, 1997; Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. — М., 1998; Шафрин Ю.А. Основы компьютерной технологии. — М., 1998.

Інші статті автора