ОБЛІК

ОБЛІК — складова управління економічними процесами й об’єктами. О. — фіксація їх стану та основних параметрів, збору й накопичення даних про економічні об’єкти й процеси, їх відображення в облікових відомостях. Для відображення різнобічної діяльності ФП з метою отримання інформації, необхідної для управління та контролю, використовують три види О.: оперативний, бухгалтерський, статистичний. Кожен із них має свої завдання, об’єкти О., способи обробки інформацій і виконує свою функцію. О. оперативний пов’язаний зі спостереженням і контролем за виробничими процесами, господарською діяльністю; він полягає у зборі та реєстрації даних, необхідних для оперативного управління ФП. Базується на первинних документах: накладних, табелях, звітах, актах та ін. О. бухгалтерський — охоплює всі засоби підприємства і джерела їх утворення, господарські процеси і результати діяльності. Для забезпечення систематичного та взаємопов’язаного відображення господарських засобів та процесів у бухгалтерському О. використовують характерні лише для нього способи обробки облікової інформації: систему рахунків, подвійний запис операцій на бухгалтерських рахунках, балансове узагальнення тощо. Таким чином, бухгалтерський О. є системою загального безперервного документального, обґрунтованого і взаємопов’язаного відображення господарських засобів, їх джерел, господарських процесів та їх результативності в грошовому вимірі для забезпечення інформації, необхідної для управління та контролю за діяльністю. О. статистичний вивчає масові суспільно-економічні та окремі типові явища й процеси. При цьому їх кількісні аспекти статистика вивчає у нерозривному зв’язку з якісним змістом і виявляє закономірності їх розвитку. Дані статистичного О. використовуються для перспективного планування та прогнозування соціально-економічного розвитку країни. Усі три види О. — оперативний, бухгалтерський і статистичний — тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і створюють єдину систему народногосподарського О. Для успішного використання показників О. в управлінні необхідно, щоб він відповідав певним вимогам. Основні серед них: зіставлення показників О. з показниками плану; своєчасність, точність і об’єктивність; повнота, ясність і доступність; економічність і раціональність. Основні функції О.: чітке відображення в обліковій документації фінансово-господарської діяльності підприємства (торгової, виробничої; надання послуг щодо прокату товарів медичного призначення, доставки фармацевтичних товарів споживачам додому тощо); забезпечення документального контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей, коштів та інших активів, що знаходяться в розпорядженні ФП (аптечного закладу), упорядкуванні необґрунтованих витрат, зловживань тощо; систематичний контроль за дотриманням фінансової, касової та штатної дисципліни, виконанням зобов’язань перед бюджетом, своєчасним проведенням різних платежів (ліквідація заборгованості, повернення позик та ін.), за дотриманням відповідності витрат установленим нормам (витрати допоміжних матеріалів при виготовленні ЛП, нормативних природних витрат при проведенні інвентаризації) та відповідності нормам кількості відпуску ЛП, що підлягають контролю в законодавчому порядку; контроль відповідності даних звітності плановим завданням; інформаційне забезпечення, прийняття раціональних управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства (фірми). Основою управлінського й бухгалтерського О. є документи, що підтверджують кожну товарну, фінансову чи господарську операцію; сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності, облікова політика підприємства, яка визначається, як правило, керівником (директором ФП, завідувачем аптечного складу) і головним бухгалтером, що не виключає можливості розроблення й внесення пропозицій підпорядкованими службами. Кожне підприємство формує облікову політику, виходячи зі своєї структури, форми власності, особливостей діяльності. Облікова політика ФП (аптечного закладу) повинна забезпечувати здійснення основних принципів О.: своєчасність, повнота відображення всіх фактів господарського життя, обачність (консерватизм) — пріоритети у визначенні витрат і зобов’язань перед визнанням доходів і активів, що містить створення прихованих резервів; превалювання змісту відображення господарської діяльності над формою, виходячи з економічного змісту фактів і умов господарювання, а не тільки з правової форми; неупередженість даних аналітичного й систематичного О.; раціональність ведення О., виходячи з умов і специфіки господарської діяльності підприємства (виробниче підприємство, оптова фірма, роздрібна чи оптово-роздрібна аптека), з виробничою функцією або без неї. О. предметно-кількісний — О. ЛП, обіг яких потребує посиленого контролю у зв’язку з особливостями їх дії та небезпеки застосування (наркотичні, психотропні, прекурсори, спирт етиловий, отруйні речовини). Цей вид О. встановлено відповідно до вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», положеннями якого (ст. 5) чітко встановлено, що заходи контролю обігу та порядок їх застосування встановлює КМУ. О. предметно-кількісний здійснюється в спеціальному журналі, де на кожен ЛП, враховуючи лікарську форму, відведено окрему сторінку, на якій щомісяця відображаються залишки, надходження та щоденні витрати (окремо — за амбулаторними рецептами й окремо — відпуск лікувально-профілактичним закладам). Щомісячно підраховують фактичні залишки і звіряють із даними обліку. У разі розбіжності даних різницю зіставляють з нормами природних витрат і списують в їх межах при підведенні підсумків інвентаризації.

ЕЕ: У 3 т. — К.–Тернопіль, 2000; Терещук С.І., Новикович А.М., Чухрай І.Л. Основи бухгалтерського обліку аптек. — Львів, 2001.


Інші статті автора