ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ — господарська організація, створена двома чи більше підприємствами з метою координації їх виробничої та іншої діяльності для вирішення спільних економічних і соціальних завдань шляхом здобуття контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого(-их) в обмін на передачу активів та прийняття на себе певних зобов’язань або випуску акцій. О.п. можливе за умов злиття (створення нової юридичної особи) або приєднання декількох підприємств до головного підприємства, за результатом якого власники (акціонери) здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами О.п з метою подальшого спільного розподілу ризиків і вигод від об’єднання. При цьому жодна із сторін не може бути визначена як покупець. Прикладом такого О.п. у фармації в Україні є корпорація «Артеріум», створена у 2005 р. після об’єднання ВАТ «Київмедпрепарат» і АТВТ «Галичфарм». За даними експертів, в Україні слід очікувати активізації інтеграційних процесів у фармації. Основні мотиви О.п. у фармації — зниження витрат виробництва і послуг за результатами спільної діяльності; зниження капіталоємності витрат і ризиків за умов створення нових виробничих потужностей; підвищення дієвості маркетингу: здобуття нових можливостей реалізації продукції, робіт і послуг, освоєння нових ринків збуту; розширення виробничих можливостей; освоєння нових сфер виробничо-господарської діяльності; загальне комплексне використання ресурсних джерел; наближення науково-технічної бази до виробничої; комплексне використання відходів виробництва; підвищення культури виробництва і надання послуг; можливість запобігання сезонності в роботі; економія транспортних витрат та ін.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств; гудвілу (див. Гудвіл), який виник при придбанні, злитті підприємств, а також розкриття інформації про об’єднання підприємств. Придбання відображається в обліку за вартістю, яка є сумою сплачених грошових коштів або їх еквівалентом. Об’єднане у процесі злиття підприємство веде облік активів, зобов’язань і власного капіталу об’єднаного підприємства за їх балансовою вартістю з урахуванням зміни облікової політики (якщо це сталося). Внутрішня заборгованість і результати операцій між об’єднаними підприємствами не включаються до загальних даних при складанні фінансової звітності об’єднаного підприємства. О.п. може бути вертикальне і горизонтальне. О.п. вертикальне — об’єднання у межах однієї компанії, корпорації фірм, підприємств, що здійснюють послідовні стадії виробництва готового продукту — від видобування сировини, виробництва матеріалів, напівфабрикатів до випуску кінцевої продукції. О.п. горизонтальне — об’єднання в межах однієї компанії, корпорації фірм з подібною технологією (технологічною єдністю) або об’єднання фірм, які випускають однорідну продукцію. Вони виникають на добровільній основі з активними «горизонтальними» зв’язками між співучасниками — підприємствами або за рішенням органів, які мають право утворювати О.п. згідно з положеннями ст. 118 ГКУ О.п. є юридичними особами, власниками майна, що надане засновниками та придбане самим об’єднанням, самостійно розпоряджаються отриманим прибутком, здійснюють від свого імені будь-яку діяльність, що не заборонена законодавством, несуть відповідальність за своїми обов’язками. Залежно від порядку заснування О.п. можуть бути господарськими об’єднаннями, державними або комунальними господарськими об’єднаннями.

 ЕЕ: У 3 т. / Ред. С.В. Мочерний. — К., 2000. — Т. 2; Господарський кодекс України (ст. 118, 119). — Х., 2003; Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. Х., 2001.


Інші статті автора