ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА — механізм господарювання, господарський організм, економічний механізм. Г.м.п. включає реальні відносини, обґрунтовані економічними законами, підпорядковані їм, які реалізують процес відтворення. Основними елементами будь-якого Г.м.п. є суб’єкти господарської діяльності (господарюючі суб’єкти). Вони можуть бути фізичними та юридичними особами. У своїй діяльності господарюючі суб’єкти спираються на матеріальні чинники, які виконують функцію економічних орієнтирів та важелів, носіїв господарської інформації. До матеріальних чинників господарювання належать: засоби виробництва, обсяг і структура продукції, пропорції продуктообміну. Суб’єкти господарювання вступають в економічні відносини, які можуть бути прямими (двосторонні угоди і прямий продуктообмін), непрямими (субпідряд або ринковий продуктообмін), виробничими, невиробничими та ін. Реалізація Г.м.п. здійснюється через задоволення економічних інтересів. Господарський механізм ФП має складну структуру: механізм формування і використання ресурсів; механізм управління витратами; механізм управління фінансами; мотиваційний механізм; механізм взаємодії з ринком та ін. Г.м.п., з одного боку, має забезпечувати зовнішні зв’язки останнього і створювати відповідні умови для отримання доходу; з іншого боку, цей механізм спрямований на розвиток виробничих відносин безпосередньо на підприємстві. У першому випадку його принципи визначаються особливостями національної економіки (домінуючою формою власності на засоби виробництва, існуючими системами ціноутворення, оподаткування, планування тощо), а в другому випадку — особливостями виробничих відносин на підприємстві. Функціонування ФП як системи господарюючих елементів (підрозділів) забезпечується через його внутрішній економічний механізм. Структура цього механізму визначається через організаційно-технічну систему або формування вертикальних зв’язків між підрозділами та адміністративним центром, а також горизонтальних зв’язків між окремими підрозділами; систему планування діяльності підрозділів; систему контролю та оцінки діяльності підрозділів; визначення матеріальної відповідальності підрозділів; мотиваційного механізму ефективного функціонування. Таким чином, Г.м.п. у фармації визначається як сукупність організаційної структури підприємства, форм і методів управління, а також правових норм, які свідомо розробляються і використовуються управлінським персоналом на основі економічних законів з урахуванням конкретних обставин та відповідної системи інформаційного забезпечення. Схему Г.м. ФП наведено на рисунку. Удосконалення Г.м.п. є одним із найважливіших напрямків підвищення конкурентоспроможності ФП в ринкових умовах.

75678568

Внутрішній економічний механізм підприємства / За ред. М.Г. Грещака. — К., 2001; Медведев В.А. Управление социалистическим производством: проблемы теории и практики. — М., 1983; Ройзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — М., 1996.


Інші статті автора