АУДИТОРСЬКІ СТАНДАРТИ

АУДИТОРСЬКІ СТАНДАРТИ — зразки, еталони, з якими порівнюють інші подібні об’єкти. Узагальнюючим показником, що характеризує фінансовий стан підприємства, є його платоспроможність, а одним із основних критеріїв платоспроможності — ліквідність балансу. Ліквідність балансу — одна з важливих умов стійкості фінансового стану підприємства. При оцінці ліквідності балансу підприємства використовують такі показники: власний оборотний капітал — різниця між оборотним капіталом і короткостроковими зобов’язаннями — характеризує достатність оборотних засобів для погашення своїх боргів протягом року; коефіцієнт покриття (Кп) — відношення розміру оборотних активів до короткострокових зобов’язань — характеризує співвідношення між усіма оборотними активами і короткостроковими зобов’язаннями (оптимальне значення цього показника знаходиться у межах 2–2,5); коефіцієнт ліквідності — додатковий частковий показник до Кп, який розраховують як відношення найбільш ліквідної частини оборотних активів до короткострокових зобов’язань; коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) — відношення суми грошових коштів підприємства і короткострокових фінансових вкладів (без розрахунків з дебіторами) до розміру короткострокових зобов’язань (за світовим досвідом його оптимальне значення знаходиться в межах 0,25–0,35 (стандарт)); коефіцієнт проміжної (уточненої) ліквідності — додатково у числівнику Кал враховується дебіторська заборгованість (стандарт — 0,7–0,8); коефіцієнт загальної ліквідностівідношення сум грошових коштів, короткострокових фінансових вкладів, розрахунків з дебіторами до розміру короткострокових зобов’язань (стандарт — 2,0–2,5). Додатково розраховують такі показники:

1) Кзаборгованості = позика (позичені засоби) / власні засоби;

2) Кавтономії = власний капітал / загальний капітал;

3) Наявність власних оборотних активів = ΣоборотнихΣпоточних зобов’язань;

4) Оборотність середнього залишку товарних запасів = Σвиручки реалізації / середній залишок товарних запасів.

Особливістю торговельних підприємств є переваги поточних активів. В аптечних закладах вони становлять до 75% загальних активів. У промислових ФП основна частина — це фіксовані необоротні активи (основні засоби тощо), що пов’язано з їх функціями. Об’єктом аналізу аптечних закладів є торговельні операції.

Розділи аналізу: платоспроможність, ефективність продажу, фінансова політика.

 Аудит — К., 2000; Бухгалтерський облік і аудит в аптеках / За ред. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир, 2002; ЕЕ: В 3 т. / Редкол. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К., 2001.


Інші статті автора