АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА — незалежний, недержавний контролюючий орган, діє на основі самоврядування, самоокупності та самофінансування, який здійснює організаційно-методичне керівництво аудитом, координацію та контроль аудиторської діяльності.

А.п. проводить сертифікацію й ліцензування аудиторів (аудиторських фірм), веде реєстр аудиторських фірм і аудиторів, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, які є обов’язковими для дотримання всіма господарюючими суб’єктами.

А.п. є юридичною особою, веде відповідний облік і звітність. Засоби аудиторської палати складаються із вступних і членських внесків; доходів від складання іспитів аудиторами і видачі їм ліцензії на право здійснення аудиторської діяльності та інших незаборонених законом надходжень.

А.п. формується шляхом делегування до її складу п’яти представників від професійних громадських організацій аудиторів України і по одному представнику від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Міністерства статистики, Міністерства юстиції України та окремих фахівців від навчальних, наукових та інших організацій. А.п. отримує повноваження юридичної особи з дня реєстрації в Міністерстві юстиції України на підставі заяви і Статуту. Загальна кількість членів А.п. України становить 20 членів, персональний склад яких підлягає щорічній ротації (у кількості не менше 3 членів) на підставі індивідуального рейтингу аудитора, що проводиться шляхом таємного анкетування. А.п. України має регіональні відділення, повноваження яких визначає А.п.

Термін повноважень членів аудиторської палати України не більше 5 років, а членів першого скликання — не більше 3 років. Усі рішення А.п. України приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів, при однаковій кількості голосів віддається перевага рішенню, за яке проголосував голова.

 Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов с дополнениями по состоянию на 1 марта 2001 года. — Х., 2001; Аудит. Практическое пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик и др.; Под ред. А. Кузьминского. — К., 1996; Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 № 140-V.


Інші статті автора