АУДИТ

АУДИТ — один із видів фінансового контролю, що проводиться уповноваженими особами (аудиторами) і є незалежною експертизою й аналізом публічної бухгалтерської звітності та іншої обліково-звітної інформації про фінансово-господарську діяльність господарюючого суб’єкта з метою визначення її достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству і вимогам, які ставляться до ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. А. як вид підприємницької діяльності, полягає у збиранні та оцінюванні фактів (інформації), що стосуються функціонування та економічного стану господарюючого суб’єкта в цілому і його структурних підрозділів компетентною незалежною особою, яка, виходячи із встановлених критеріїв, робить висновок про якісний бік функціонування підприємства і направлений на зменшення підприємницького ризику. Крім того, аудит забезпечує не тільки достовірність фінансових показників, але й розроблення пропозицій щодо оптимізації господарської діяльності з метою раціоналізації витрат і підвищення прибутку. А. як вид фінансового контролю, відрізняється від судово-бухгалтерської експертизи і ревізії тим, що судово-бухгалтерська експертиза в ході дослідження здійснених господарських операцій, забезпечує отримання доказів і є процесуально-правовою формою контролю, а ревізія — документальна перевірка господарських операцій, з огляду на законність і доцільність їх здійснення, тоді як аудит вирішує тільки ті питання, які поставлені замовником (або законодавством), крім того, аудиторські висновки мають цільове значення. За організаційними ознаками А. підрозділяється на регламентований, договірний (ініціативний) і внутрішній; за процесуальними ознаками — на однопредметний (частковий), багатопредметний (комплексний) і комісійний; за змістом і функціями в управлінні господарсько-фінансовою діяльністю — на попереджувальний, перманентний (поточний) і ретроспективний; за об’єктом вивчення — на три види: фінансовий, на відповідність і операційний. А. проводиться відповідно до аудиторських стандартів (основних принципів, виконання аудиторських процедур). Витрати на проведення аудиту відносять на собівартість товару (продукції, послуг). Аудит проводить аудитор.

Аудитор (лат. auditor — слухач) — це висококваліфікований фахівець з обліку, контролю, аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, який володіє методологією економічних досліджень, фінансово-господарського контролю та аудиту. Аудитор повинен мати кваліфікаційний сертифікат і ліцензію на право займатися аудиторською діяльністю, які видаються на певний термін, після закінчення терміну дії яких аудитор має пройти переатестацію на отримання сертифіката на наступний 5-річний або інший термін. Аудитором може бути громадянин України, який може займатися аудиторством індивідуально або в аудиторських фірмах. Аудитор має право: самостійно визначати методи прийому і процедури аудиту, одержувати від третіх осіб інформацію, необхідну для аудиту, залучати до роботи фахівців на договірній основі, перевіряти первинну та іншу обліково-звітну документацію з обліку господарсько-фінансової діяльності, проводити інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей тощо. Він не має права безпосередньо займатися торговою, посередницькою і виробничою діяльністю, але має право одержувати дивіденди від акцій і доходів від інших корпоративних прав. Аудитор зобов’язаний дотримуватись чинного законодавства і встановлених нормативів та якісно виконувати аудит, повідомити замовника про виявлені недоліки у веденні обліку і звітності та недоліки в господарській і комерційній діяльності, зберігати таємницю і не розголошувати відомості, які є комерційною таємницею, і не використовувати їх у своїх інтересах (або третіх осіб). Він не має права розголошувати інформацію про діяльність підприємства, де здійснюється аудиторський контроль, окрім випадків виявлення кримінальних злочинів і недотримання податкового законодавства. Аудитор несе матеріальну і кримінальну відповідальність за заподіяний замовнику збиток, за навмисне спотворення результатів аудиторської перевірки, за наслідками якої складає аудиторський висновок.

 Белуха Н.Т. Аудит. — К., 2000; Аудиторская деятельность в Украине. Сб. нормативных документов с дополнениями по состоянию на 1 марта 2001 года.– Х., 2001; Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. № 140-V; Савченко В.Я. Аудит. — К., 2002.


Інші статті автора