АНКЕТУВАННЯ

АНКЕТУВАННЯ — один з основних технічних методів соціально-психологічних, економічних, демографічних та інших досліджень. У процесі А. кожній особі з групи, вибраної для опитування, пропонується письмово відповісти на запитання, подані у формі схеми-анкети або спеціально розробленого опитувального листа. А. використовують для вирішення конкретних соціологічних, соціопсихологічних та інших проблем. Використовують різні типи А.: суцільне (напр. перепис населення), вибіркове (охоплює певну вікову групу населення, типових представників виборців тощо), усне (інтерв’ю), письмове (анкета), індивідуальне та групове, очне та заочне (пошта, телефон, інтернет). При проведенні А. будь-якого типу необхідно попередньо вирішити дві проблеми: обсяг та однорідність вибірки (опитування не буде значущим, якщо охоплюватиме вузьке коло респондентів, і не буде надійним, якщо опитувані надто різнитимуться за визначеними в анкеті параметрами); репрезентативність вибірки, тобто можливість поширення висновків, отриманих під час вивчення частини, на ціле. Відповіді на анкети, як правило, анонімні. Основними критеріями правильності побудови анкети є: логічність побудови тем, що відображають запитання; відсутність складних або інтимних запитань; у закритих запитаннях слід передбачити можливі варіанти відповідей; загальна кількість запитань не має бути дуже великою.

 Паніна Н.В. Технологія соціального дослідження. — К., 1996.


Інші статті автора