АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — функціональна (управлінська) економічна наука про методи дослідження господарської діяльності підприємств, організацій, об’єднань, тобто там, де ведеться бухгалтерський облік.

Процес дослідження, пізнання економічних явищ припускає використання як власне аналізу, так і синтезу. Аналіз — це розкладання, розчленовування явищ, процесів, предметів на їх складові частини та елементи, а синтез — з’єднання цих частин і елементів в єдине ціле. Аналіз і синтез — засоби пізнання. Первинною умовою пізнання господарських процесів, явищ і фактів є розкриття їх економічної сутності. Економічний аналіз об’єктивних даних інформацій про господарські процеси проводиться з метою всебічного вивчення господарських процесів у їх розвитку, взаємозалежності, взаємообумовленості з метою виявлення певних економічних тенденцій і закономірностей. Предметом економічного аналізу є господарські процеси і кінцеві результати діяльності підприємств з огляду на оцінювання його ефективності та правильного й повного використання матеріальних і трудових ресурсів з метою досягнення максимальних результатів з мінімальними витратами останніх.

Завдання економічного аналізу: оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства, його виробничих та інших підрозділів; пошук та визначення величин внутрішньогосподарських резервів для підвищення та покращання результатів робіт; оперативний контроль і управління підприємством. Вимоги, що висуваються до А.ф.-г.д.: оперативність; систематичність; дієвість і конкретність; об’єктивність.

Види А.ф.-г.д.: попередній — використовується при розробленні поточних і перспективних планів; оперативний — забезпечує контроль за виконанням господарських планів і ухвалення управлінських рішень на відповідних рівнях управління; подальший — застосовується при підведенні підсумків діяльності за звітний період і розробленні планів на майбутнє. Основні вимоги, що висуваються до організації та проведення нею економічного аналізу фінансово-господарської діяльності: розроблення плану аналітичної роботи; визначення необхідних джерел інформації (планові дані, обліково-звітні, позаоблікові); визначення повноти аналізу; визначення термінів проведення аналізу; узагальнення й оформлення результатів аналізу.

Економічний А.ф.г.д. здійснюється за трьома основними етапами: перший — включає збір, перевірку якості, повноту обліково-звітних даних і їх зіставність; другий — охоплює аналіз і обробку, тобто приведення аналізованих даних в зіставний вигляд; спрощення цифрових даних, що забезпечує зручність, простоту і наочність; виявлення змін у фінансово-господарській діяльності; встановлення взаємозв’язку і взаємозалежності цих показників; аналіз чинників (основних і неосновних). що впливають на відхилення від плану їх величин; розкриття внутрішніх резервів і шляху їх використання; третій — систематизація, узагальнення й оформлення результатів аналізу, які припускають оцінювання діяльності підприємств за аналізований період, розроблення й наукове обґрунтовування висновків і пропозицій за наслідками аналізу і ухвалення управлінських рішень.

 Баканов М.И., Шремет А.Д. Теория экономического анализа.– М., 2000; Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. — К., 2000; Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу / За ред. І.Ф. Прокопенка. — Х., 2004.


Інші статті автора