АНАЕРОБИ

АНАЕРОБИ (грец. аn — не заперечення + aеr — повітря + bios — життя) — група мікроорганізмів, яка використовує анаеробний тип біологічного окиснення, що є сукупністю анаеробних екзотермічних процесів розкладання органічних речовин, при якому акцептором від’єднаного від субстрату протона є неорганічні сполуки, головним чином нітрити (нітратний тип в А. факультативних) і сульфіти (сульфатний тип в А. облігатних).

А. облігатні (лат. оbligatus — обов’язковий) — мікроорганізми, метаболізм яких здійснюється лише в середовищах з низьким і характерним для окремих видів показником окиснення. Підвищення концентрації окисників у середовищі призводить до загибелі вегетативних форм А. облігатних у результаті утворення токсичних для них перекисів. Спорові форми А. облігатних зберігають свою життєздатність у зазначених умовах. Окиснення субстрату А. облігатних відбувається за допомогою дегідрогіназ, які передають від’єднаний ними від субстрату електрон на легковідновлювані або неорганічні молекули. Звільнена в результаті окиснення субстрату енергія закріплюється зазвичай в макроергічних фосфатних зв’язках. Кількість вилученої А. облігатними енергії невелика, тому для одержання достатньої для життєдіяльності енергії А. облігатні зброджують велику кількість субстрату. У них відсутні оксидаза, каталаза, пероксидаза, цитохроми, а в деяких — і флавінові ферменти. У промисловості А. застосовують для обробки харчових продуктів і сировини, одержання необхідних для народного господарства матеріалів. А. поширені у ґрунті, воді, де виконують важливу роль у кругообігу речовин і енергії в природі. А. становлять значну частину мікрофлори людини і тварин. До них належать патогенні для людини представники роду Clostridium — збудники правця, ботулізму, газової гангрени.

А. факультативні (лат. facultatis — здатність) — мікроорганізми, здатні отримувати енергію із субстратів аеробним (окисним) і анаеробним (бродильним) шляхом біологічного окиснення. Метаболізм факультативних анаеробів може здійснюватися як в умовах повного доступу кисню в середовище (акцептором кисню стає молекулярний кисень), так і в умовах відносного анаеробіозу (роль акцепторів електронів виконують легковідновлювані метаболіти). У першому випадку ріст факультативних анаеробів більш інтенсивний, тому що субстрат окиснює цілком і з нього отримується більша кількість енергії. А. факультативні можуть містити ферменти дихального ланцюга (цитохроми, каталазу, пероксидазу, флавінові ферменти), але в них, як правило, відсутні оксидази. Більшість патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів тіла людини належить до цієї групи.

 Дмитриева В.А., Дмитриев В.В. Русско-английский словарь терминов по микробиологии. — М., 1991; Определитель бактерий Берджи. — М., 1997. — Т. 1, 2; Словник з мікробіології, вірусології, імунології та інфекційних захворювань / За ред. проф. Г.К. Палія. — Вінниця, 1995.


Інші статті автора