АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО — основна форма організації великих та частини середніх підприємств, капітал яких формується від продажу акцій та інших цінних паперів. Покупці акцій стають пайовиками А.т., а покупці облігацій — його кредиторами. Воно має корпоративний устрій і функціонує з метою одержання прибутку. Згідно з чинним законодавством А.т. — товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства. Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд А.т. (акціонерний капітал), який не може бути меншим суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення А.т.. Акціонерний капітал поділяють на власний і позичений. Власний капітал — кошти, отримані від випуску й продажу акцій, резервний капітал, відрахування від прибутку, а також їх інвестування у виробництво. Розрізняють два види А.т.: ВАТ, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої передплати та купівлі-продажу на біржах; ЗАТ, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом передплати, купуватися та продаватися на біржі. А.т. має право випускати цінні папери відповідно до встановлених вимог, діє на підставі установчого договору й статуту. Вищим органом А.т. є загальні збори товариства, у яких мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є. Також в А.т. з числа акціонерів може створюватися рада А.т. (спостережна рада), яка контролює й регулює діяльність управління. Виконавчим органом А.т., який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління А.т. здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів. До 1993 р. єдиною формою підприємств у фармацевтичній галузі були державні підприємства. Але відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 р. «Про корпоратизацію підприємств» на багатьох підприємствах галузі відбулася зміна організаційно-правової форми діяльності. Сьогодні за формами власності підприємства розподіляються на корпоратизовані та приватизовані. Причому домінуючою формою підприємницької діяльності є А.т., частка яких становить 90% загального обсягу фармацевтичної продукції. Привабливість цієї форми підприємницької діяльності для фармгалузі полягає в тому, що: по-перше, вона дозволяє залучати значні грошові кошти, необхідні для організації сучасного високотехнологічного виробництва ЛП, із зовнішніх джерел завдяки об’єднанню фінансових можливостей значної кількості вкладників; по-друге, А.т. є найбільш стабільною формою об’єднання капіталів, оскільки виключення з нього будь-кого з вкладників не супроводжується закриттям або необхідністю перереєстрації А.т.; по-третє, об’єднання значної кількості невеликих вкладників дозволяє зберігати контроль великих вкладників за діяльністю А.т.; по-четверте, власники акцій за необхідності можуть позбутися своєї частини капіталу шляхом продажу відповідних цінних паперів; по-п’яте, на відміну від державних підприємств, які мають певну підпорядкованість, А.т. є самоорганізованою та самоврядною системою.

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства. — Х., 2003; Бойчик І.Б., Харів М.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства. — К., 2002; Закон України «Про господарські товариства» № 698-ХІІ від 07.09.91, з доп. // ВВРУ. — 1991. — № 14; Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001; Судін В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства. — К., 2003.


Інші статті автора