АКЦЕНТУАЦІЯ ХАРАКТЕРУ

АКЦЕНТУАЦІЯ ХАРАКТЕРУ — надмірна вираженість окремих рис характеру та їх комбінацій, що становить крайні варіанти психічної норми, які межують із психопатіями. А.х. відрізняється від психопатій відсутністю однозначного прояву тріади ознак, притаманних психопатіям: стабільності характеру за часом, тотальності її проявів в усіх ситуаціях соціальної дезадаптації. Поняття «А.х.» введене відомим німецьким психіатром К. Леонгардом. Він вважав, що у 20–30% людей деякі риси характеру надмірно загострені (акцентовані), що при певних обставинах призводить до однотипних конфліктів і нервових зривів. При А.х. особистість стає вразливою не до будь-яких (як при психопатіях), а лише до окремого травмувального впливу, адресованого «місцю найменшого опору» цього типу характеру при збереженні стійкості до інших. А.х. може бути виражена по-різному — розрізняють виражену й приховану (латентну) акцентуацію, яка може переходити одна в одну під впливом різних чинників, серед яких важливу роль відіграють особливості виховання, соціального оточення, професійної діяльності, фізичного здоров’я.

Формуючись до досягнення особою підліткового віку, більшість А.х., як правило, з часом згладжується, компенсується і лише при складних, травмувальних ситуаціях, які тривалий час діють на слабку ланку характеру, можуть не тільки стати підґрунтям для гострих емоційних реакцій, неврозів, але й зумовлювати формування психопатії.

Незважаючи на численні дослідження проблеми А.х., досі не сформувалося остаточного уявлення про кількість можливих А.х., а також їх однозначне описання. Тому в нижченаведеному тексті кількість А.х. зведена до десяти (за К. Леонгардом), а в описанні А.х. синтезоване їх сучасне розуміння з леонгардівським. Описання А.х. викладено за схемою: назва А.х., назва типу за К. Леонгардом, загальний опис, а також риси особистості й характеру людини, прояви А.х. у поведінці, зокрема викладачів вищих навчальних закладів і спеціалістів (або фахівців) ФП.

А.х. гіпертимічна (гіпертимний тип): від слова «тимус» — настрій, фон якого постійно підвищений. Це товариські, енергійні люди, часто змінюють своє оточення, місце роботи, заповзятливі й схильні захоплюватися. Для них характерні товариськість, енергійність, оптимізм, ініціативність, легке ставлення до життєвих проблем, ерудованість, завищена самооцінка, імпульсивність, необдуманість поведінки, висловів, необов’язковість, лінь, легковажність, роздратованість, схильність до пози і фрази. Педагог з переважанням А.х. за гіпертимним типом легко переносить робочий шум в аудиторії, дозволяє зі студентами фамільярні стосунки, ставиться до всіх поблажливо, дружньо. У стосунках із колегами не визнає до себе зверхнього ставлення, відстоює свою думку, право на самостійні рішення й поведінку. Гіпертимний провізор схильний до вибухів гніву або роздратування, не любить довго пояснювати, повторювати вже сказане.

А.х. проективна (збуджений тип): від безсвідомого до свідомого перенесення особистого стану назовні, внаслідок цього поведінка таких людей є інколи непередбачуваною. У гніві можуть робити вчинки, про які потім шкодують, контроль за своєю власною поведінкою взагалі послаблений внаслідок захоплення якоюсь думкою, ідеями. Проявляють енергійність, діловитість, ініціативність, домовитість, добросовісність, любов до дітей і тварин, дратівливість, схильність до гніву, нетерпимість до ініціативності й самостійності інших, здатність «підняти руку», нестриманість у захопленнях. Збуджений педагог має нетерпимий характер і здатний до різких гнівних спалахів, під час яких втрачає над собою контроль. Провізору з такою А.х. не вистачає ініціативності, а невміння спрямувати свою енергію в конструктивне русло не дозволяє посісти місце ділового лідера. Однак він може бути владним, вибираючи для самоствердження найслабших і безпомічних.

А.х. емоцентрична (емотивний тип): емоції домінують у мотивації поведінки; будь-яка подія, власний внесок у неї переживаються надзвичайно глибоко й тривалий час; можлива вишуканість почуттів, схильність до жалю й співчуття, м’якість, альтруїзм, бажання допомогти ділом. Характерними є добросердність, емоційність, старанність, почуття обов’язку, доброзичливість, тактовність, надвразливість, потреба в особливому стилі відносин, всепрощення, невміння бачити головне, схильність загрузати в подробицях. Емотивний викладач відчуває чужі неприємності як власні. Конформіст схильний до коливань і сумнівів, боротьби мотивів, він почуває себе невпевненим у ситуаціях альтернативного вибору. Емотивному провізору важко керувати іншими людьми; необхідність командувати, віддавати накази, обмежувати когось у правах викликає внутрішнє заперечення. Може обманюватися в людях, бути об’єктом маніпулювання з їх боку.

А.х. дистимічна (депресивна); дистимний тип з переважно поганим настроєм, властивий тихим, песимістичним людям, які інколи просто плекають негативні переживання подій чи апатично до них ставляться. Характерними є: серйозність, відповідальність, добросовісність, пунктуальність, почуття справедливості, інертність, уповільненість, пасивність, песимізм, відлюдкуватість, невміння радіти разом з оточуючими, підтримувати колектив.

Педагог цього типу обмежує взаємодію зі студентами суто діловими стосунками: викладає навчальний матеріал, вислуховує відповіді, без коментарів ставить оцінки, видає інструкції і завдання — і все це без будь-яких позитивних емоцій. Схильний недооцінювати індивідуальні розбіжності тих, хто навчається, ігнорує їх інтереси й захоплення.

Дистимний провізор має гіпертрофоване почуття обов’язку. Настрій часто пригнічений, переважно демонструє песимістичне ставлення до майбутнього.

А.х. невротична (невротичний, тривожно-боязкий тип) — тип з підвищеною схильністю до страху, частіше діагностують у дітей та жінок. Навіть незначні події, які порушують усталений порядок відносин, викликають фобічні переживання. Самооцінка таких людей занижена, а оцінка інших людей завищена. Демонструють обов’язковість, вразливість, самокритичність, емоційність, зацікавленість, дружелюбність, надійність і постійність уподобань, тенденцію «прилипати» до обставин і до людей, невміння дати опір, розгубленість перед новим, безініціативність, несамостійність, мовчазне погодження з несправедливим, але звичним перебігом подій. Тривожно-боязкого викладача характеризує гостра відповідна реакція на ставлення до нього оточуючих, тому комплекс характерологічних рис (образливість, надчутливість, сором’язливість) роблять його вкрай уразливим. Внутрішня нерішучість і полохливість переносяться і на фармацевтичну діяльність. Тривожний провізор, працюючи з гомінкими та жвавими відвідувачами аптек, знаходиться у постійному напруженні, в очікуванні непередбаченого конфлікту, вчинку, ситуації, з якою він не зможе впоратися. Дуже тяжко переживає будь-які форми контролю за своєю діяльністю; під час контролю надмірно хвилюється, скутий, неприродно себе поводить.

А.х. циклотимічна (афективно-лабільний тип): постійна нестійкість настрою, прихильностей та емоцій; здатність сьогодні бути привітним, завтра — «обдати холодом» або взагалі зробити вигляд, що люди йому незнайомі. Причина такої поведінки полягає в зміні фаз самопочуття від гіпертимії до дистимії і навпаки. Демонструє нестандартне ставлення до світу, поєднання серйозності й романтичності, занурення у свій внутрішній світ, суб’єктивність оцінок. Викладач такого типу схильний до стрибкоподібних змін настрою, працездатності, активності. Провізори-циклотиміки у позитивній фазі схожі на гіпертимів: такі ж галасливі, жваві, товариські, у негативній — демонструють зниження життєвого тонусу аж до рівня фізіологічних функцій. У типових циклоїдів фази зміни стану найчастіше продовжуються протягом 3 тиж; у лабільних циклоїдів період зміни фаз коротший і становить лише декілька днів.

А.х. інтроективна (афективно-екзальтований тип): відсутність напівтонів в емоціях та почуттях і швидкий перехід від «світової скорботи» до «безхмарного щастя», причому цілком відверто переживаються всі полярні ставлення, незалежно від їх порядку й думок оточуючих людей. Дещо схожий на циклотимічний тип наявністю двох фаз — піднесення і спаду. Але є деякі відмінності: а) немає такої суворої циклічності: позитивна й негативна фази не є рівнозначними, але більш вираженою є позитивна; б) якщо у циклотиміка фази починаються відносно самостійно, не залежать від зовнішніх причин, то у екзальтованої людини вони виникають як реакція на зовнішні обставини. Характерними є емоційність, вираженість оцінок і дій, нестриманість почуттів, впадання у гнів, плаксивість, егоїзм. Викладач цього типу може працювати до виснаження. Діяльність екзальтованого провізора не буде ефективною при монотонній роботі, високих вимогах з боку оточуючих, обмеженні інструкціями.

А.х. паранойяльна (застряваючий нестійкий тип): інколи називається «неврівноваженим», що перекручує його сутність, яка полягає у стійкості афектів і водночас — у їх спонтанності, що й призводить до нестійкої поведінки, яка визначається то одним, то іншим «застряванням». Демонструють принциповість, негнучкість, стриманість, почуття ідеї та обов’язків, самопожертву, спонтанність прихильностей і образ, підозріливість, мстивість, самовпевненість, непомірні вимоги до оточуючих. У застряваючого викладача щодо колег і студентів може сформуватися настороженість, недовірливість, постійне очікування неприємностей і пасток. Застряваючого провізора характеризують висока тривожність та образливість.

А.х. ригідна (педантичний тип): гіпертрофія упорядкування внутрішнього й зовнішнього, акуратність і добросовісність, пунктуальне виконання завдань. Характерними є обов’язковість, рівний настрій, надійність, порядність, «занудливість», буквоїдство, формалізм, непотрібна нудна перевірка себе та інших, нерішучість у певних ситуаціях. Педантичний викладач гостро реагує на будь-які відхилення від заданої норми, яка часто виявляється непосильною для інших, робить його заняття нудними і нецікавими. Педантичному провізору найбільше не вистачає гнучкості як у спілкуванні з відвідувачами аптеки та колегами, так і у професійній фармацевтичній діяльності. Його внутрішня конфліктність нерідко призводить до заниженої самооцінки.

А.х. витиснення (демонстративний тип): людина у масці власного співрозмовника, людина-дзеркало для інших через підвищену здатність до емпатії та самозречення від можливості мати більш сталий внутрішній світ. Здатний до самообмовляння. Демонструє емоційність, розкутість, уміння вести за собою, акторські дані, яскравість вираження почуттів, егоїзм у вигляді маски участі, фантазерство, невідвертість, здатність ухилятися від вирішення невідкладних питань, «втечу у хворобу». Викладачі демонстративного типу відчувають особливе тяжіння до маніпулювання, тому що їх внутрішня схильність до хизування і позування, театральності в цих випадках втілюється найбільш повно. Провізор у фармацевтичній діяльності демонструє прагнення до себе постійної уваги, шанування, дивування, захоплення.

Облік А.х. необхідний для здійснення індивідуального підходу до виховання у дітей і підлітків профорієнтації, профпідбору та вибору відповідних форм індивідуальної і системної психотерапії, моделей педагогічного спілкування і моделей спілкування з відвідувачами фармацевтичних фірм.

Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. — СПб, 2000; Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.П. Ярошевского. — М., 1990; Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Психологічна структура педагогічної діяльності. — Ч. 1. — К., 2000; Степанов С. Популярная психологическая энциклопедия. — М., 2003.


Інші статті автора