ДОКТОРАНТУРА

ДОКТОРАНТУРА — форма підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у вищих навчальних закладах ІІІ або ІV рівнів акредитації, прирівняних до них закладах післядипломної освіти та в наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу. Докторантура створює умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації та здобуття наукового ступеня доктора наук. Порядок підготовки через докторантуру визначається КМУ. Підготовка в докторантурі здійснюється за кошти Державного бюджету України, юридичних або фізичних осіб. Термін підготовки в докторантурі не перевищує 3 роки. Особа, яка має науковий ступінь кандидата наук та зарахована до докторантури, іменується докторантом. Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем його підготовки з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів докторів наук може призначатися науковий консультант, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації. Взаємозобов’язання докторанта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та вищого навчального закладу (наукової установи) визначаються в типовій угоді. Докторантам, які зараховані до докторантури за державним замовленням, виплачується державна стипендія. Щороку докторанти після попереднього обговорення на кафедрі (лабораторії) подають до вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. Докторант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в докторантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з дня захисту дисертації. Докторантура вважається успішно закінченою, якщо виконано індивідуальний план, дисертація захищена або подана до спеціалізованої вченої ради. Науковий ступінь доктора наукприсуджується спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту докторської дисертації та затверджується ВАК України. Порядок присудження наукового ступеня доктора наук визначається КМУ.

Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III; Постанова КМУ «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 01.03.1999 р. № 309; Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань України» від 20.05.1992 р. № 257; Український педагогічний словник. — К., 1997; Юридична енциклопедія. У 6 т. / За ред. Ю.С. Шемчушенка. — К., 1998 — Т. 1.


Інші статті автора