ДОГОВІР ТРУДОВИЙ (КОНТРАКТ)

ДОГОВІР ТРУДОВИЙ (КОНТРАКТ) — угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Особливою формою Д.т. є контракт, в якому термін його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації роботи працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть установлюватися угодою сторін. Контракт має бути укладений лише в письмовій формі (сторони повинні підписати документ під такою назвою). Сфера застосування контракту (напр. категорії працівників, які приймаються лише на основі контракту, або які не підлягають контрактній формі угоди) визначається нормативно-правовими актами. Укладання контракту у випадках, не передбачених законами України, не допускається, оскільки це знижує рівень соціальної захищеності громадянина і суперечить вимогам Конвенції Міжнародної організації праці № 158 (1982). В Україні затверджена «Типова форма контракту з працівником». Уведення в дію контракту з конкретною особою, як і його розірвання, оформляється розпорядчим документом власника або уповноваженого ним органу (напр. наказом або розпорядженням). Д.т. на підприємствах фармацевтичної галузі може бути безстроковим, що укладається на невизначений строк, на визначений строк, установлений за погодженням сторін або таким, що укладається на час виконання певної роботи. Основним у галузі є Д.т. на основі заяви працівника та наказу керівника підприємства. На недержавних (приватних) вітчизняних фармацевтичних виробничих підприємствах та великих оптових фірмах набуло практики підписання Д.т. у формі контрактів, особливо з керівниками організацій, структурних підрозділів та окремими спеціалістами. Така форма рідко використовується в аптечних підприємствах. На державних фармацевтичних підприємствах та в навчальних закладах контракт укладається з їх керівниками та уповноваженими державою органами управління (напр. МОЗ). Мотивацією підписання такого контракту є більш оптимальне використання здібностей окремих спеціалістів та надання їм додаткових матеріальних та соціальних благ. У разі укладення Д.т. між працівником і фізичною особою остання повинна в тижневий термін з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі Д.т. у державній службі зайнятості за місцем свого проживання в порядку, визначеному нормативно-правовими актами. Для виконання робіт громадянами вдома (праця надомників) використовують Д.т. про надомну роботу. При цьому на надомників поширюється законодавство про працю, а також колективні Д.т. Прийняття на роботу конкретної особи може проводитися без проходження випробувального терміну (для окремих категорій згідно з законодавством, за домовленістю сторін) або з проходженням випробувального строку, граничний термін якого для окремих категорій працівників установлено законодавством. На період випробного строку на таких працівників також поширюється законодавство про працю, відпустки, колективні Д.т., правила внутрішнього розпорядку, системи (форми) оплати праці, преміювання та ін., що діють на підприємстві. Особливе місце в системі трудових відносин посідають Д.т. молодих спеціалістів, які базуються додатково на вимогах спеціальних нормативно-правових актів щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів і професійних навчально-виховних закладів України. Законодавство встановлює особливості Д.т. з державними службовцями (у тому числі згідно із Законом України «Про державну службу» (1993)), виділяючи 7 категорій посад та 15 рангів державних службовців. Законодавство передбачає такі види змін умов Д.т.: переведення на іншу роботу; переведення на інше робоче місце; зміна істотних умов праці. Припинення Д.т. (закінчення дії Д.т.) передбачає розірвання Д.т., закінчення терміну його дії чи інший юридичний факт. Д.т. може бути припинений тільки на підставах та в порядку, визначених законодавством про працю.

Бойко М.Д. Трудове право України. — К., 2002; Кодекс законів про працю України (від 10.12.1971 р. № 3325-УІІ) (режим доступу Інтернет http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21); Мнушко З.Н., Чмыхало Н.В. Трудовое право в условиях рыночной экономики. — Х., 2002.


Інші статті автора