ДІЯЛЬНІСТЬ

ДІЯЛЬНІСТЬ — це специфічна форма активного ставлення людини до навколишнього світу, змістом якого є його цілеспрямовані зміна та перетворення. Д. містить мету, засоби, результат та сам процес Д. Існують різноманітні класифікації типів та форм Д.: поділ Д. на духовну та матеріальну, виробничу, трудову тощо. В соціальному розвитку важливе значення має розподіл її на репродуктивну (спрямовану на одержання уже відомого результату відомими засобами) та продуктивну Д. (творчість), пов’язану зі створенням нових цілей та відповідних їм засобів або з досягненням відомих цілей за допомогою нових засобів. Творча Д. людини набуває домінуючої ролі в житті суспільства та цивілізації в цілому. Господарська (економічна) Д. — це виробництво та реалізація продукції, виконання робіт та надання послуг. Господарська Д., що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом (див. Підприємництво). Господарська Д. може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська Д.). Суб’єктами господарювання виступають юридичні особи та фізичні особи-підприємці, зареєстровані в установленому законом порядку. Регулювання господарської діяльності здійснюється державою шляхом уведення в дію нормативно-правових актів (див. Регулювання). Одним із основних важелів такого впливу є ліцензування та патентування. Вид господарської діяльності має місце у разі об’єднання ресурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини та матеріалів, робочої сили) для створення виробництва певної продукції або надання послуг. Окремий вид Д. може складатися з єдиного простого процесу або охоплювати низку процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації. Виділяють основні, другорядні та допоміжні види діяльності. Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації затверджує Класифікатор видів економічної (господарської) Д., який має статус державного стандарту. Сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові або подібні види виробничої Д., є галуззю. Вимоги до класифікації галузей народного господарства встановлюються законом. Розрізняють галузі сфери матеріального та нематеріального виробництва (невиробничу сферу). У галузях матеріального виробництва здійснюється виробництво матеріальних благ, призначених і для використання у сфері виробництва як засобів виробництва (продукція виробничо-технічного призначення), і у сфері особистого споживання (вироби народного споживання). Д., спрямована на створення, виробництво, оптовий та роздрібний обіг лікарських препаратів, зберігання, транспортування, контроль якості лікарських засобів та ін., називається фармацевтичною Д. (див. Фармацевтична діяльність). Д. державних (комунальних) і недержавних аптечних підприємств, спрямована на одержання прибутку згідно із законодавством, є підприємницькою комерційною. Д., яку здійснюють суб’єкти господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжну діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг і є господарсько-торговельною Д. (див. Діяльність комерційна; Торгівля).

Д. педагогічна — різновид професійної діяльності, спрямованої на всебічну підготовку різних, у тому числі й фармацевтичних кадрів, на виконання завдань, пов’язаних з навчанням і вихованням. До структури Д.п. входять цілі, мотиви, способи, пізнавальні процеси, знання, уміння, навички, якості особи та ін. В основі Д.п. лежать закони, які фіксують суттєві зв’язки і відносини в процесі сприйняття і засвоєння нового матеріалу з урахуванням цілей навчання. Психологічним механізмом Д.п., вирішення тих чи інших завдань є відповідне функціонування психічних процесів, станів і якостей особистості.

 Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія. — К., 2004; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. І. Менеджмент в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2007; Копорулина В.Н., Смирнова М.Н., Гордеева Н.О., Балабанова Л.М. Психологический словарь / Под общ. ред. Ю.Л. Неймера. — Ростов-на-Дону, 2003; Психология: Словарь/ Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. — М., 1990; Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. чл.-кор. НАНУ М. Попович. — К.–Львів, 2001.


Інші статті автора