ЕКОНОМЕТРІЯ

ЕКОНОМЕТРІЯ, або економетрика (грец. oiconomike — мистецтво, майстерність (уміння) домоведення + metreo — вимірюю) — фундаментальна економіко-математична наука, яка на основі статистичних даних про соціально-економічні процеси вивчає методику побудови економічних моделей для відображення закономірностей, кількісних зв’язків, динаміки цих процесів з метою прогнозування, аналізу взаємовпливу явищ на прийняття оптимальних рішень щодо планування, розподілу матеріальних, трудових, фінансових ресурсів. Більш загальне визначення Е. — наука, яка вивчає кількісні закономірності і взаємозв’язки економічних явищ і процесів з метою їх використання і прогнозування. Термін «Е.» як назва нового напряму науки був уведений у 1930 р. на першому засіданні Міжнародного економетричного товариства норвезьким ученим Р. Фрішем, пізніше лауреатом Нобелевської премії з економіки. Від математичної економіки відрізняється в основному використанням конкретного чисельного матеріалу для конкретного економічного явища. В Е. синтезуються досягнення теоретичного аналізу економіки з досягненнями математики і статистики, насамперед математичної. Головним завданням Е. є перевірка економічних теорій на фактичному (емпіричному) матеріалі методами математичної статистики, а її інструментом для цього є економетрична модель (математична формула, яка описує економічний процес або явище), в якій відображається функціональна залежність між економічними показниками, коли кожному значенню незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної. Така модель дозволяє дослідити якісні залежності економічних зв’язків.

В Е. економічні показники розглядаються як випадкові величини (ВВ), дослідження яких базується не на функціональних, а на статистичних залежностях, коли зміна однієї із ВВ викликає зміну розподілу іншої ВВ, зокрема зміну її середнього значення. Побудова формул таких залежностей, їх оцінка й аналіз проводяться на основі статистичних даних для конкретного економічного явища, тому дозволяють виявити не тільки якісні, а й кількісні зв’язки між досліджуваними економічними показниками.

Економетричні методи застосовуються як для побудови економетричних систем моделей, що описують економіку тієї чи іншої країни, так і для побудови моделей розвитку великих чи малих підприємств, окремих фірм.

Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. — М., 1996; Толбатов Ю.А. Економетрика. — К., 1997; Эконометрика / Под ред. И.И. Елисеевой. — М., 2002.