ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА — оцінка (дослідження) впливу на навколишнє середовище, природні ресурси і здоров’я людей комплексу господарських нововведень. Складається із суми екологічних експертиз технології, техніки, проектів підприємств та їх інтегрального аналізу для регіону, який розглядається. При цьому досліджуються економічні та неекономічні (загроза для здоров’я людей, шкода для живих організмів) показники. Базується на законах, правилах і принципах екології та екологічних нормативах. Е.е. технології (техніки) — визначення екосполучення, маловідходності, ресурсоємності технології або техніки порівняно з нормативами або кращими зразками. Е.е. проекту — визначення еколого-соціально-економічної ефективності передбачуваного будівництва підприємства порівняно з виробленою нормативною базою або кращими зразками. Містить оцінку можливого впливу даного підприємства на навколишнє середовище за весь час його функціонування. Виробництво ЛП (що проектується, будується, реконструюється, діє) повинно бути науково обґрунтованим по відношенню до якості навколишнього природного середовища й екологічної безпеки. Е.е. при виробництві ЛП відбувається відповідно до законодавчої й нормативної бази галузі в обов’язковому порядку. Об’єктами державної Е.е. є: проектна документація, технологічна нормативна документація, виробничий процес, відходи виробництва, викиди, скиди у навколишнє середовище.

Закон України «Про екологічну експертизу» від 02.09.1995 р. № 45/95-ВР; МВ64-І-1–97 Виробництво лікарських засобів. Належні правила та контроль якості Словник-довідник з екології / К.М. Ситник, О.В. Брайон, А.В. Городецький та ін. — К., 2004.


Інші статті автора