ТРУДОМІСТКІСТЬ

ТРУДОМІСТКІСТЬ — величина, обернена до праці, яка дорівнює сумі всіх витрат праці на виробництво одиниці продукції. Т. є більш об’єктивним і точним вимірювачем продуктивності праці, ніж виробіток. На неї не впливають ні зміни асортименту продукції, ні зміни її рентабельності. У фармацевтичній галузі Т. визначається відношенням фонду витраченого робочого часу (Вч) до кількості виробленої продукції в натуральному вираженні (Q):

Trudomistkist_1.eps

Розрізняють різні види Т. залежно: 1) від часу її формування: а) нормативна Т. — обґрунтована з використанням спеціальних прийомів сума витрат робочого часу окремого робітника чи бригади на виготовлення одиниці продукції або виконання комплексу робіт; б) планова Т. — визначається на основі показників нормативної Т.; в) фактична Т. — показує фактичні витрати робочого часу; 2) трудових витрат, які в ній врахуються: а) технологічна Т. (Ттех.), яка містить витрати робочого часу основних робітників (Вч.осн.) і розраховується за формулою:

Trudomistkist_2.eps

б) Т. обслуговування (Тобсл.) — витрати робочого часу допоміжних робітників цеху (Вч.д.р.)

Trudomistkist_3.eps

в) цехова Т (Тцех.). — визначається витратами робочого часу всього персоналу цеху на одиницю продукції:

Trudomistkist_4.eps

де Вч.к.ф.с. — витрати робочого часу керівників, фахівців, службовців цеху, годин; г) Т. допоміжних цехів і служб визначається відношенням витрат робочого часу працівників цехів і загальнозаводських служб до обсягу виробництва; д) повна заводська Т. — витрати робочого часу всіх працівників підприємства на одиницю продукції; е) галузева Т. визначається як величина середньозваженої індивідуальної Т. певної продукції окремих підприємств. Практика свідчить, що у вітчизняній фармацевтичній галузі норми трудових витрат, які є базою планування собівартості ЛП, суттєво відрізняються за підприємствами навіть тоді, коли мова йде про випуск однакових препаратів і виконання аналогічних трудових операцій, оскільки вони відображають існуючий техніко-організаційний стан на підприємствах.

Афанасьєв М.В., Гочаров А.Б. Економіка підприємства. — Х., 2003; Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. — К., 2004; Судін В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства. — К., 2003.


Інші статті автора