ТОРГІВЛЯ БІРЖОВА

ТОРГІВЛЯ БІРЖОВА — один із видів підприємницької діяльності. Однією з конкретних організаційних форм підприємництва є товарна біржа. Біржа — це така форма організації ринку, за якою здійснюється вільна торгівля цінними паперами (фондова біржа), товарами (торговельна біржа), наймання працівників (біржа праці) і формуються ринкові (біржові) ціни (курси) на продукцію на основі фактичного співвідношення попиту і пропозиції.

Головними принципами діяльності біржі є: застосування вільних (ринкових) цін; рівноправність учасників біржових торгів; відкрите і публічне проведення біржових торгів. Біржі наділяються певними правами, реалізація яких дає змогу забезпечити належний рівень організації і високу ефективність Т.б. У світовій практиці залежно від виду біржового товару розрізняють товарні (товарно-сировинні), фондові, валютні біржі (таблиця).

Таблиця. Класифікація бірж за специфікою ознак

Ознаки
класифікацій
Види бірж Підвиди бірж
1. За видами біржових товарів Фондові
Товарні
Валютні
Змішані
Товарно-сировинні
Товарно-фондові
2. За роллю держави в організації біржі (принцип організації) Публічно-правові (державні)
Приватно-правові (приватні)
Змішані
Акціонерно-пайові
3. За легітимністю учасників біржових торгів Відкриті
Закриті
Змішані
Відкриті
Відкриті змішаного типу
4. За рівнем спеціалізації Універсальні
Спеціалізовані
Змішані
Вузькоспеціалізовані
Широкої спеціалізації
5. За характером товару та видом укладених угод Реальні
Ф’ючерсні
Спотові
Опційні
Форвардні
Змішані
6. За специфікою участі в торгах і взаємовідносин з покупцями та продавцями Акціонерно-пайові
Брокерські
Абонементні
Комісійні
Разового обслуговування
Змішані
7. За місцем та географією торгівлі Міжнародні
Національні
8. За сферою діяльності Центральні
Міжрегіональні
Регіональні
(локальні)

Об’єктом торгівлі на біржах є біржові товари. Біржові товари — це, перш за все, однорідні за сортом і цінністю знеособлені товари масового виробництва і споживання, причому загально визнано їх типи (стандарти, марки), що мають більш або менш постійні характеристики і цілком визначену ціну. Такі товари прийнято називати замінними, визначальною ознакою біржового товару є не краща його якість, а відповідність певному зразку, стандарту. Особлива увага приділяється на біржі товарам спеціального призначення, до яких належать товари фармацевтичного виробництва. Вимоги до ліків завжди значно жорсткіші. Це стосується терміну їх придатності, якості та стандартизації. Загальна схема видів біржових товарів наведена нижче (рисунок):

Біржовий товар
1arrow.eps 1arrow.eps 1arrow.eps 1arrow.eps 1arrow.eps
Цінні папери Біржовий стандарт ф’ючерс, коносамент Опціони Валюта, індекси валют, валютні резерви, цінні метали
Реальний товар, варрант
1arrow.eps 1arrow.eps
Товар, що є в наявності Товар, який буде виготовлений у майбутньому, на момент поставки

Рисунок. Загальна схема видів біржових товарів

Основними принципами Т.б. є: прив’язаність до певного місця і часу, тобто Т.б. проводиться тільки в спеціально відведеному для цього процесу місці і тільки у встановлений для роботи час; підпорядкованість встановленим правилам Т.б. Кожна біржа розробляє свої правила торгівлі на даній біржі, і всі учасники Т.б. зобов’язані їх дотримуватися. Недотримання правил карається штрафом чи виключенням із членів біржі; публічність, тобто Т.б. проводиться у присутності всіх членів біржі або з їх відома; гласність, тобто результати Т.б. є відкритими для широкого загалу, відомості про них поширюються через засоби масової інформації; регулювання з боку держави і суспільства; держава через свої законодавчі та нормативні акти встановлює правила, згідно з якими біржі провадять свою діяльність. Процес Т.б. передбачає велику кількість операцій, зміст і порядок виконання яких залежить від багатьох чинників: спеціалізації біржі, її форми, особливостей біржового товару, рівня стандартизації, якості товару, досвіду біржових торгів тощо. Ці операції регламентуються правилами Т.б. Біржовий процес поєднує 5 операцій, що виконуються в такій послідовності: вивчення попиту і пропозиції товару за межами біржі та вихід брокера на біржу; узгодження умов угоди між брокером-продавцем і брокером-покупцем, укладання біржової угоди в процесі біржового торгу; оформлення та реєстрація біржової угоди, біржового контракту та розрахунок з біржею; розрахунок клієнта з брокером за здійсненою біржовою угодою; поставка та одержання товару, розрахунок за нього між клієнтами брокерів. Усі торги товарами можуть проводитися лише учасниками, зареєстрованими на біржі, які укладають угоди купівлі-продажу товарів від імені клієнтів або за свій власний рахунок на біржі. Усі ціни на товари встановлюються угодою між брокерами в товарній секції. Біржа не повинна контролювати або маніпулювати цінами.

Белах Л.П. Основы финансового рынка. — М., 1999; Беруникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. — М., 2002; Дегтярева О.И. Биржевое дело. — М., 2000.


Інші статті автора