ТЕСТУВАННЯ

ТЕСТУВАННЯ (ТЕСТ) — згідно з визначенням Дж. Кеттела, яке було введено у 1890 р. у психологічній діагностиці, — стандартизоване, часто обмежене випробування, призначене для встановлення кількісних та індивідуально-психологічних відмінностей. Крім цього, існує багато визначень поняття «Т.», пропонованих, як правило, психологами. В Європі класичним є таке визначення: «Т. — це звичайний науковий метод дослідження однієї або кількох ознак особи, що емпірично розрізняються, мета якого — визначити відносний ступінь прояву особистої ознаки на основі максимального використання кількісних показників». Більш влучним є визначення К. Інгенкампа: «Т. — це метод педагогічної діагностики, за допомогою якої вибір поведінки, що презентує передумови або результати навчального процесу, повинен максимально відповідати принципам «зіставлення», об’єктивності, надійності та валідності вимірів. Він повинен пройти обробку й інтерпретацію і бути прийнятним для застосування у педагогічній практиці». Ebel R., Frisbie D.A. дають таке визначення тестовому контролю знань: «Тестовий контроль — складова частина системи якості підготовки, в якому використовуються окремі положення вищої математики, основ обчислювальної техніки і програмування, педагогічного менеджменту, методики викладання та основ педагогічної майстерності». Принциповою відмінністю Т. від звичайних завдань, які використовуються для контролю знань студентів, є те, що Т. — це науково обґрунтований метод і одночасно інструмент дослідження низки наукових напрямків вивчення особистості, здібностей, а також інших питань, необхідних для наукової організації навчального процесу.

Таблиця. Мета та завдання Т.

Мета Т. Що повинно бути перевірено
Повідомити студентам, який матеріал є важливим Зміст іспиту повинен відповідати меті курсу
Створити у студентів мотивацію до навчання Оцінка важливих тем повинна мати більшу вагу, ніж менш важливих
Виявити прогалини в знаннях, що вимагають корекції чи додаткового вивчення Час Т. з кожної теми повинен відбивати відносну важливість теми
Визначити остаточну оцінку чи прийняття рішення про переведення на наступний курс Сукупність тестових завдань повинна бути репрезентативна відносно навчальних цілей
Знайти слабкі сторони навчальної програми/навчального курсу

Фармацевтичні інтегровані ліцензійні іспити згідно з положенням є нормативною формою державної атестації випускників і здійснюються відповідно до Положення про систему підготовки ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» та «Фармація». Ліцензійний іспит проводиться в один день в одну зміну у письмовій (бланковій) тестовій формі членами Державної екзаменаційної комісії. У кожній екзаменаційній аудиторії присутній представник Центру тестування. У ВНЗ ІІІ–ІV рівня акредитації за спеціальністю «Фармація» проводяться ліцензійні іспити «Крок-1» з фундаментальних дисциплін (органічна хімія, неорганічна хімія, фізична та колоїдна хімія, фізіологія, патофізіологія, мікробіологія, ботаніка та біохімія) і «Крок-2» з професійно орієнтованих дисциплін (фармацевтична хімія, фармакогнозія, організація економіки у фармації, менеджмент та маркетинг у фармації, аптечна технологія ліків, заводська технологія ліків, токсикологічна хімія, фармакологія, клінічна фармація), які за змістом відповідають програмі підготовки провізорів. Тестові екзамени «Крок-1» та «Крок-2» — складові частини державної атестації й засіб стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності за спеціальністю «Фармація». За процедурою тестові екзамени ліцензійного інтегрованого іспиту проводяться екзаменаційними комісіями у навчальних закладах, що готують фахівців цього напряму, і одночасно по всій країні за єдиним Т. і єдиною процедурою разом із представниками Центру тестування. Введення до навчального плану стандартизованої процедури Т. — ліцензійних тестових іспитів «Крок-1» і «Крок-2» — спроба України наблизитися до світових стандартів підготовки фармацевтів. Екзамени ліцензійних іспитів проводяться з використанням єдиного екзаменаційного тесту, який конструюється з окремих субтестів відповідного профілю. До складу екзаменаційного тесту (кількість тестових завдань) у середньому входить 200 тестових завдань для «Крок-1» та 200 тестових завдань для «Крок-2». Тестові завдання, з яких конструюються екзаменаційні тести, є завданнями багатовибіркового типу, що вимірюють застосування знань. Зміст тесту будується за затвердженою інтегрованою структурою, яка відповідно до державних стандартів вищої освіти базується на основі кваліфікаційної характеристики спеціаліста та освітньо-професійних програмах. Формується екзаменаційний тест у 6 варіантах з одного набору тестових завдань, що є умовою для того, щоб порівнювати результати Т. Час Т. — 200 хв — розрахований відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм і є абсолютно достатнім для розв’язання 200 тестових завдань шляхом самостійної роботи. Достатність часу була перевірена та підтверджена апробацією іспиту протягом 5 років. Під час тестування студент отримує бланк відповідей і тестовий буклет. Для ідентифікації студента використовується заздалегідь наданий йому ідентифікаційний номер (id), який вноситься у бланк відповідей, а також у тестовий буклет, за яким відповідав студент. У кінці іспиту студент здає екзаменаторам свій екзаменаційний комплект — бланк та тестовий буклет, які мають відповідати один одному: варіант, позначений на бланку, повинен збігатися з варіантом тестового буклета, а на буклеті слід проставити прізвище та id студента. Методологічною особливістю ліцензійних інтегрованих іспитів є застосування сучасної технології стандартизованого Т., яка має замкнений технологічний цикл, основою якого є стандартизований тест з якісними статистичними параметрами. Процес стандартизації Т. багатокроковий і базується на результатах психометричного аналізу тесту і тестових завдань, а також спеціальній методиці використання якісної групи тестових завдань. Статистичний аналіз Т. проводиться за стандартною методикою, відповідно до якої оцінюються такі статистичні параметри тесту: середнє значення, середнє квадратичне відхилення — коефіцієнт надійності, стандартна помилка вимірювання, коефіцієнт валідності, який вказує, наскільки отримані результати відповідають меті діагностування. Цей коефіцієнт розраховується за результатами кореляційного аналізу шляхом порівняння вимірювань, отриманих різними методами. Порівняння проводиться з результатами вимірювань успішності навчання, які дають інтегровану оцінку, оскільки ліцензійні екзамени за діагностичними властивостями є інтегрувальними. Психометричний аналіз тестових завдань полягає у визначенні статистичних показників кожного тестового завдання: складності, індексу дискримінації. Залежно від цих показників проводиться класифікація тестових завдань на такі, що: працюють, не працюють і погано працюють. Тестове завдання вважається таким, що працює, якщо його складність знаходиться у межах від 0,3 до 0,8, а індекс дискримінації більший за +0,2. У цьому випадку тестове завдання дає можливість достовірно розрізнити студентів з низьким і високим рівнем знань. Для підготовки студентів до тестових іспитів навчальним закладам готуються та роздаються передтести, які повністю відповідають структурі екзаменаційного тесту, і студенти можуть в умовах, наближених до реальних тестових іспитів, підготуватися до них. Для тестового іспиту «Крок-2» та «Крок-1» зі спеціальності «Фармація» результати оцінюються дихотомною шкалою, за якою результат визначається як «Склав/Не склав». Результат «Склав/Не склав» — це якісний показник, що базується на вимогах до професійної компетентності фахівців відповідно до державних стандартів освіти. Кількісний результат іспиту визначається за нормованою шкалою і може коливатися від 120 до 280 балів, що відповідає 15% та 99% правильних відповідей на тест.

При МОЗ створено Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» (наказ МОЗ України від 15.01.1999 р. № 7 «Про заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14.08.1998 р. № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація»). Завдання центру — здійснення організаційних і методичних заходів щодо визначення відповідності показників якості медичної та фармацевтичної освіти державним стандартам вищої освіти, здійснення освітньої та наукової діяльності в галузі стандартизованих засобів педагогічної діагностики якості підготовки фахівців і забезпечення функціонування системи ліцензійних іспитів в Україні (відповідно до Положення про систему ліцензійних іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація»). Центр тестування — це самостійна організація, яка у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, КМУ, державними стандартами вищої освіти, наказами МОЗ, Положенням про систему ліцензійних іспитів, а також статутом. Центр сприяє реалізації державної політики в галузі медичної освіти щодо розробки і запровадження стандартів у систему підготовки фахівців із вищою освітою. У своїй діяльності Центр тестування здійснює організаційні та методичні роботи щодо підготовки й проведення тестових ліцензійних іспитів; здійснює централізовану перевірку результатів тестових екзаменів, підготовку і подання інформації до вищих навчальних закладів про результати ліцензійних іспитів, проводить аналіз та надає рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу підготовки фахівців; проводить фахову експертизу тестових матеріалів відповідно до методик ліцензійних іспитів; забезпечує інформаційне функціонування системи ліцензійних іспитів. Центр Т. несе відповідальність за недостовірні й необ’єктивні результати вимірювання, застосування невалідних методик і методів, що не відповідають сучасним методам вимірювання професійної компетентності, за необґрунтовану чи неправомірну видачу сертифікатів. Мета і завдання Т. наведені у таблиці.

Майоров А.Н. Теория тестов. — М., 2000; Нові технології навчання / За ред. Б.І Холод. — К., 2000. — № 28; Наказ МОЗ України від 03.05.1999 р. № 105 «Про затвердження Статуту «Центру тестування професійної компетенції фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація»; International pharmacy. Official journal of FIP. The Hague, the Netherlands, 2001. — Vol. 12. — № 5.


Інші статті автора