ЛОГІСТИКА ФАРМАЦЕВТИЧНА

ЛОГІСТИКА ФАРМАЦЕВТИЧНА — процес управління матеріальними і супутніми фінансовими, кадровими та інформаційними потоками для прискорення фізичного розподілу та мінімізації загальних витрат при здійсненні процесу постачання, виробництва і збуту ЛП з метою досягнення їх необхідної якості й максимального задоволення вимог споживачів. Відмінними ознаками логістичного підходу до управління ресурсами в умовах фармацевтичного виробництва є: високий ступінь інтеграції окремих ланок матеріалопровідного ланцюга в єдину систему, здатну адекватно реагувати на зміни зовнішнього середовища («наскрізний потік»); орієнтація на виробництво оптимальних партій ЛП з метою забезпечення гнучкості виробництва; оптимізація матеріальних і супутніх фінансових, кадрових та інформаційних потоків шляхом щільного пов’язування діяльності структурних підрозділів ФП; обґрунтування розміру запасів поточною потребою виробництва і необхідністю своєчасного виконання умов договорів і контрактів; спрямованість на максимально ефективне використання складських площ; формування тривалих відносин із постачальниками, яке здійснюється на основі поточного моніторингу та аудиту діяльності фірм-постачальників, що розглядаються як партнери; оптимізація тривалості операційного циклу, яка підтримується на мінімально припустимому рівні внаслідок погодження руху матеріальних ресурсів; скорочення кількості допоміжних працівників внаслідок оптимізації процесу руху матеріальних ресурсів, починаючи із закупівлі субстанцій та матеріалів і закінчуючи збутом ЛП; спрямованість на досягнення ефективності функціонування системи управління ресурсами в цілому внаслідок досягнення узгодженості їхнього руху на всіх стадіях операційного циклу. Впровадження Л.ф. ґрунтується на дотриманні певних правил: забезпеченні конкретного споживача потрібним ЛП необхідної якості з конкурентоспроможним рівнем витрат у необхідній кількості у визначений термін і в потрібному місці, а також персоніфікованість системи обслуговування, яка розробляється для кожного замовлення окремо. Л.ф. притаманні певні характерні ознаки. По-перше, вона розглядає різні стадії та операції як єдине ціле, тому що вони пов’язані одна з одною, або як взаємозалежні, що потребує системного підходу до управління; по-друге, витрати за всіма стадіями та операціями враховуються як взаємопов’язані та взаємозалежні; по-третє, комплексний підхід використовується для ритмічного, своєчасного та якісного забезпечення виробництва і споживачів з найменшими витратами. До принципів Л.ф. належать комплексність, системність, науковість, конкретність, конструктивність, надійність та варіативність. Л.ф. передбачає реалізацію певних функцій. Логістична функція — це збільшена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи. Відповідно до сучасних завдань Л.ф розрізняють два типи функцій: оперативні та координаційну. Оперативні функції пов’язані з безпосереднім управлінням рухом матеріальних потоків у сфері постачання, виробництва та розподілу. До оперативних функцій у сфері постачання фармацевтичного виробництва належать управління рухом субстанцій та матеріалів від постачальника або пункту їхнього придбання до ФП. Фаза виробництва передбачає оперативну функцію Л.ф. — управління запасами і включає контроль за рухом напівфабрикатів і компонентів ЛП через усі стадії виробничого процесу, а також за їх переміщенням на складі. Функції управління їх розподілом охоплюють оперативну організацію руху потоків кінцевої продукції від підприємств-виробників до споживачів. Координаційна функція Л.ф. полягає в тому, що вона охоплює усі форми та види діяльності ФП (напр. виявлення та аналіз потреб у матеріальних ресурсах на різних фазах виробництва; аналіз ринків, на яких діють ФП, і прогнозування споживчого попиту та розвитку потенційних ринків; обробка інформації про замовлення, рівень споживчого попиту та потреби клієнтури). Об’єктом управління в системі Л.ф. є наскрізний матеріальний потік і супутні інформаційний, кадровий і фінансовий потоки. Відповідно до цього Л.ф. можна класифікувати в просторовому та функціональному аспекті. Просторовий фактор розділяє Л.ф. на мікро- і макрологістику. Функціональний розподіл операцій у Л.ф. визначає її різні функціональні системи, через які проходять ресурси в процесі руху з ринку закупівель субстанцій та матеріалів до ринку споживачів ЛП через усю необхідну сукупність виробничих і допоміжних процесів: закупівельна Л. або Л. постачання, виробнича Л., розподільча Л. (маркетинг-Л. або збутова Л.), складська, транспортна, кадрова, фінансова, інформаційна Л., Л. відходів і Л. тари (схема). Коротка характеристика видів Л.ф. наведена в таблиці.

1280

 

Таблиця. Характеристика видів фармацевтичної логістики

Вид Суть виду
Функціональні види Л.ф.
Закупівельна Для виробничого ФП: забезпечення заготівлі сировини відповідно до програми виробництва (терміну, кількості, якості, асортименту) з мінімальними витратами
Для аптечних складів (баз) і аптек забезпечення замовлення ЛП відповідно до програми збутової діяльності (терміну, кількості, якості, асортименту) з мінімальними затратами
Виробнича Організація відповідно до замовлення безперервного технологічного процесу при одночасній мінімізації наявності ліків у процесі виготовлення та витрат на фармацевтичне виробництво
Збутова Управління всіма функціональними підсистемами ФП, пов’язаними з потоком ЛП від виробника до споживача і необхідними каналами їх розподілу, з метою оптимізації збутової діяльності на основі максимізації корисності для клієнтів при мінімізації загальних витрат на складування ліків, їх пакування, управління запасами, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування тощо
Допоміжні складові логістики фармацевтичної
Транспортна Надання необхідних транспортних послуг за умови зменшення потреби у транспорті й мінімізації витрат ресурсів і часу
Складська Процеси та операції, безпосередньо пов’язані з переробкою та оформленням вантажів і координацією зі службами закупівлі й продажу, розрахунок оптимальної кількості складів та місць їх розташування, систем і засобів складування, зберігання і контролювання запасів ЛП
Поводження з відходами Управління потоками виробничих та споживчих відходів фармацевтичного виробництва від моменту їх виникнення до прийнятних щодо економічної доцільності та екологічної безпеки утилізації та/або видалення (схоронення) разом із необхідними для цього інформаційними потоками
Інформаційна Управління інформаційним потоком на підприємстві та в його оточенні з метою використання інформації для регулювання економічних процесів
Фінансова Управління й раціоналізація фінансових потоків ФП на всіх етапах руху фінансових засобів
Кадрова Управління трудовими потоками з метою оптимізації соціально-економічної ефективності використання трудових ресурсів ФП на підставі формування відповідної системи, спрямованої на одержання додаткового ефекту від раціональної взаємодії кадрових функцій (набору кадрів, їх підготовки, розміщення, перепідготовки і фахово-кваліфікаційного росту, оплати й стимулювання праці)

Гаджинский А.М. Логистика. — М., 2000; Громовик Б.П. Концептуальні питання фармацевтичної логістики та її взаємозв’язок з фармацевтичним маркетингом // Фармац. журн. — 2002. — №1 Логистика / Под ред. Б.А. Аникина. — М., 1998; Миротин Л.Б., Ташбаев Н.Э. Логистика для предпринимателя: Основные понятия, положения и процедуры. — М., 2002; Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В., Громовик Б.П. Фармацевтична логістика. — Х., 2004; Martion Ch. Marketing Logistics. — Oxford, 1997; Pfohl H. Ch. Logistiksysteme: betriebswirtschaftliche Grundlagen. — Berlin, 1990; Raymond McLeod Jr. Management Information Systems: A study of computer-based informational systems. — Washington, 1998.


Інші статті автора