БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС — регламентований законодавством порядок, при якому здійснюється складання, розгляд та затвердження бюджетів усіх рівнів, контроль за виконанням бюджетів, затвердження звітів про виконання бюджетів. Бюджетний кодекс України був уведений в дію з 01.02.2002 р. Він створює сприятливі умови для подальшої демократизації суспільства. Однак практика останніх років показує, що постійне протистояння між гілками влади на державному і місцевому рівнях не сприяє консолідації суспільства, ефективному вирішенню економічних і соціальних проблем України. Учасники Б.п. визначені Бюджетним кодексом, де передбачені їх функції. Повноваження та відповідальність окремих учасників Б.п. визначені Конституцією України та іншими правовими актами. Найбільш значні повноваження основних учасників Б.п. Президент України: 1. Підписує Закон про Державний бюджет України на бюджетний рік. 2. У разі непогодження із Законом про Державний бюджет, який приймається ВР, накладає на нього вето. 3. В установленому чинним законодавством порядку вносить зміни та доповнення до Державного бюджету. 4. Вносить на розгляд ВР законопроекти, у т.ч. у першочерговому порядку ті, що стосуються Б.п. 5. Віддає розпорядження, які можуть регулювати окремі поточні питання, що стосуються Б.п. Верховна Рада України: 1. Розробляє пропозиції до проекту основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період з конкретних макроекономічних показників, які визначені у Бюджетному кодексі. 2. Приймає постанову про затвердження основних напрямків бюджетної політики. 3. Розглядає проект бюджету у трьох читаннях. 4. Затверджує Закон про Державний бюджет України. 5. Вносить зміни та доповнення до Закону про Державний бюджет України. 6. Розглядає та приймає рішення відповідно до звіту щодо виконання Закону про Державний бюджет України. Комітет Верховної Ради з питань бюджету: 1. Розглядає та вносить пропозиції відповідно до основних напрямків бюджетної політики. 2. Бере участь у підготовці, розгляді, узагальненні пропозицій, які подані на всіх трьох читаннях проекту Закону про Державний бюджет при його проходженні у ВР. 3. Розглядає ситуації, пов’язані з перевиконанням доходної частини Державного бюджету. 4. Готує доповідь, з якою виступає голова комітету про виконання Державного бюджету України. Розрахункова палата: 1. Здійснює зовнішній контроль та аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних організацій у частині контролю за виконанням Державного бюджету. 2. Готує доповідь, з якою виступає голова Розрахункової палати про виконання Державного бюджету. Кабінет Міністрів України: 1. Подає на розгляд ВР проект основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період. 2. Розробляє проект Закону про Державний бюджет. 3. Допрацьовує проект Закону про Державний бюджет України після першого та другого читання у ВР. 4. Приймає рішення про виділення коштів із резервного фонду Державного бюджету. 5. Забезпечує виконання Державного бюджету України. 6. Подає річний звіт про виконання Державного бюджету України до ВР. 7. Доводить до відома Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад положення та показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів, текстові статті).

Під стадіями Б.п. слід розуміти перелік заходів, які охоплюють розробку, виконання та оцінку ефективності використання грошових засобів. Б.п. охоплює чотири стадії бюджетної діяльності: 1. Складання проекту бюджету. Враховуючи плани розвитку територій, органи виконавчої влади формують потенційні бюджетні видатки та розраховують можливі суми доходів бюджету. 2. Розгляд та затвердження бюджетів здійснюється у законодавчих органах (ВР та місцеві ради). Розгляд бюджетів охоплює їх всебічне вивчення у комісіях стосовно доцільності, необхідності, актуальності, фінансової та матеріальної можливості. Проект Закону про Державний бюджет України розглядається та приймається ВР України і підписується Президентом України. 3. Виконання бюджету. Завдання виконання бюджету — забезпечити повне та своєчасне надходження податків та інших платежів у цілому та за кожним джерелом, а також фінансування доходів у межах затверджених бюджетом сум. 4. Складання звіту про виконання бюджету та його затверження ВР.

На всіх стадіях Б.п. здійснюються фінансовий контроль, аудит і оцінка ефективності використання бюджетних коштів.

Оскільки продукція ФП є продукцією соціального призначення, на стадії складання нового бюджету передбачається виділення бюджетних коштів на проведення тендерних закупок фармацевтичних препаратів у ФП країни.

Базилевич В.Д,. Баластрик Л.О. Державні фінанси / За заг. ред. В.Д. Базилевича. — К., 2002; Закон України «Про Державний бюджет України» // Офіційний вісник України. — 2002. — №2.


Інші статті автора