БІРЖОВА УГОДА

БІРЖОВА УГОДА — це взаємна угода про передачу прав і обов’язків щодо біржового товару, яка досягається учасниками торгів у процесі біржового торгу, яка реєструється у встановленому порядку і відображається у біржовому договорі (контракті). Б.у. характеризуються з юридичної, організаційної, економічної та естетичної сторін. З юридичної точки зору під угодою розуміють дію, спрямовану на встановлення, зміну або спричинення громадянських прав і обов’язків. Правова сторона Б.у. встановлює права і обов’язки сторін угоди і їхню матеріальну відповідальність. Організаційна сторона Б.у. вказує на порядок дій і дає перелік документів, які необхідні для укладання угоди. Економічна сторона вказує на мету угоди (задоволення конкретних потреб, реалізація біржового товару, одержання прибутку, спекуляція). Етична сторона відображає суспільне ставлення до угоди, рівень довіри до угоди з біржовим товаром і бажання конкретно взятого (індивідуального) інвестора вкласти свої кошти в нього. Угоди, укладені на товарних біржах, мають низку характерних ознак: угода повинна являти собою договір про купівлю-продаж біржового товару з негайною поставкою товару або до певного обумовленого строку в майбутньому; порядок укладання, реєстрації та оформлення угоди відповідає законодавству про біржову торгівлю, а також правилам торгівлі конкретної біржі; біржа є гарантом виконання угод, зареєстрованих на її торгах; угоди, здійснені на біржі, але не відповідно до її вимог, не є біржовими, і гарантії біржі на такі угоди не розповсюджуються; Б.у. не можуть укладатися від імені і за рахунок біржі. Укладання угод — це функція учасників біржових торгів, зазвичай членів біржі та брокерів, які виступають у ролі професійних посередників. Під час укладання угоди, як правило, оголошуються назва товару, його кількість і ціна, базис поставки, вид контракту. Біржові торги майже завжди закінчуються Б.у., в яких обумовлюються строки поставки товару, його ціна, якість і кількість. Наявність товару на біржі під час укладення угоди не є необхідною умовою. В біржовій практиці розрізняють два головні види угод: угоди з реальним товаром і без реального товару. Види угод з реальним товаром представлені на схемі.

Birgova_ugoda.eps

Схема. Види угод з реальним товаром

Україна не може повністю забезпечити населення вітчизняними ЛП. Тому ФП використовують Б.у. із зарубіжними партнерами на поставку сировини та обладнання спеціального призначення, яке відсутнє на внутрішньому ринку. Б.у. укладаються між ФП і на вітчизняному ринку.

При здійсненні угоди з реальним товаром продавець повинен мати товар в наявності й представляти його до поставки в строк, передбачений у біржовому контракті. Такі угоди розподіляються на кеш-угоди (або спот) і на форвард-угоди. Кеш-угода являє собою угоду з наявним товаром. У цьому випадку продавець повинен здати товар на біржовий склад і одержати спеціальне складське свідоцтво — варант. До покупця варант переходить після укладання угоди, по ньому він одержує товар з біржового складу. Другою різноманітністю угод з реальним товаром є форвардні угоди. Це угоди, в яких товар передається організацією-продавцем у власність організації-покупцю на обумовлених сторонами умовах поставки і розрахунків в установлений строк. Угода з закладом — це угода, в якій один контрагент виплачує іншому (під час укладання угоди) суму як гарант виконання своїх зобов’язань. Угода з закладом на покупку — це угода, в якій платником закладу є покупець (заклад в цьому разі виступає як гарантія платежу за товар). Угода з закладом на продаж — це угода, в якій платником закладу є продавець (заклад у цьому разі виступає як гарант на поставку товару). Угода з премією — це контракт, за яким один із контрагентів на засаді особливої заяви до певного дня за встановлену винагороду одержує право вимагати від свого контрагента або виконання зобов’язань за контрактом, або повністю відмовитися від угоди. Розрізняють декілька видів угод з премією: подвійні угоди з премією — це угоди, в яких платник премії одержує право на вибір між позицією покупця і позицією продавця, а також право (якщо на те є згода його контрагентів) відступитися від угоди; складні угоди з премією — це контракти, які являють собою об’єднання двох протилежних угод з премією, укладених однією і тією ж брокерською фірмою з двома другими учасниками біржової торгівлі; кратні угоди з премією — це контракти, при яких один із контрагентів одержує право (за певну премію на користь другої сторони) збільшити в стільки-то разів кількість товару, що підлягає до передачі або прийому відповідно до угоди.

Форвардні угоди мають ще один різновид — це угоди з кредитом, які дозволяють законно здійснити суто бартерні операції; угоди за умовами — це угоди, при укладанні яких брокер повинен виконати певні доручення клієнта; бартерні угоди — це погоджений, оцінений і збалансований обмін товарами, за яких товар обмінюється на товар або на товар з частковою грошовою виплатою.

Розвиток біржової торгівлі призвів до використання Б.у. без реального товару, які на сьогодні поділяються на ф’ючерсні та опційні. Основна відмінність їх полягає у тому, що об’єктом купівлі-продажу є не реальний товар, а лише контракт на нього протягом певного часу.

Дегтярева О.И. Биржевое дело. — М., 2000; Каменева Н.Г. Организация биржевой торговки. — М., 1998.


Інші статті автора