БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ — методи якісного виявлення і кількісного визначення неорганічних і органічних сполук, які базуються на застосуванні живих організмів як аналітичних індикаторів. Останніми можуть бути мікроорганізми (бактерії, дріжджі, плісняві гриби), водорості й вищі рослини, водні безхребетні та хребетні тварини (найпростіші, ракоподібні, молюски, личинки комарів, олігохети, п’явки, риби та ін.), комахи, черви, а також теплокровні. Поживне середовище може бути природним, штучним або синтетичним.

Діапазон вмісту речовин, які визначаються, як і межа виявлення, залежать від низки чинників: направленості й довготривалості дії хімічних сполук на організм, температури і рН середовища, рівня організації біологічного об’єкта, його індивідуальних, вікових, статевих особливостей тощо.

Як правило, Б.м.а. вирізняються високою чутливістю і вибірковістю визначення БАР. Випробування стандартного і досліджуваного зразків проводиться одночасно і в однакових умовах.

Біологічна стандартизація ЛРС — це оцінка активності сировини рослинного або тваринного походження, продуктів життєдіяльності мікроорганізмів, препаратів з них на тваринах чи інших біологічних об’єктах, виражена в одиницях дії. Використовується в тих випадках, коли визначення активності хімічними чи фізичними методами не може бути задовільним. Принцип, покладений в основу майже всіх таких випробувань, полягає в порівнянні досліджуваного зразка зі стандартним препаратом для того, щоб визначити, яка кількість досліджуваного препарату зумовлює ту ж біологічну дію, що і стандартний зразок, тобто одиницю дії стандартного препарату.

У медицині застосовують біологічні методи оцінки активності ЛРС і препаратів, що містять серцеві глікозиди. Аналіз базується на здатності серцевих глікозидів викликати в токсичних дозах систолічну зупинку серця тварин (жаб, кішок або голубів). Активність серцевих глікозидів оцінюють у порівнянні з активністю стандартного препарату і виражають в одиницях дії (ОД). Залежно від того, на яких тваринах проводиться випробування, це можуть бути ЖОД, КОД, ГОД. Встановлюють найнижчі дози досліджуваного зразка і стандартного препарату, які визивають систолічну зупинку серця тварин протягом 1 год. Потім обчислюють валор — вміст ОД в одиниці об’єму (для рідких препаратів), в одиниці маси (для ЛР і сухих концентратів) або в таблетці. Біологічними методами встановлюють також активність антибіотиків (виражається в ОД), активність гормональних препаратів, активність ферментів (визначається питома активність препарату — кількість одиниць на 1 мг білка).

Міжнародною біохімічною спілкою прийнята міжнародна одиниця активності ферментів (МО). 1 МО відповідає тій кількості ферменту, яка каталізує перетворення 1 мкмоль субстрату терміном до 1 хв в оптимальних для цього ферменту умовах. Одиниця активності ферменту в системі СІ — катал (кат.). 1 кат. — кількість ферменту, необхідна для каталітичного перетворення 1 Моль субстрату за 1 с.

Б.м.а. використовують при встановленні мікробіологічної чистоти субстанцій і готових лікарських форм, дослідженні різних видів біологічної дії нових природних та синтетичних сполук чи препаратів, при контролі забруднення навколишнього середовища, оцінці ефективності роботи промислових очисних споруд.

Ботанико-фармакогностический словарь / К.Ф. Блинова, Н.А. Борисова, Г.Б. Гортинский и др. — М., 1990; Государственная фармакопея СССР: Вып 2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье / МЗ СССР. — М., 1989; ДФ України. — Х., 2001; Химическая энциклопедия: В 5 т. / Ред. И.Я. Кнунянц и др. — М., 1988.


Інші статті автора