БІЗНЕС-ПЛАН

БІЗНЕС-ПЛАН (англ. вusiness — справа, підприємницька діяльність; лат. planum — площина, заздалегідь накреслений порядок, послідовність виконання будь-якої програми, виконання роботи, проведення заходів) — техніко-економічний документ, який містить усю необхідну інформацію, що характеризує бюджетний, кредитний або інвестиційний проект, обґрунтовує доцільність та можливість його здійснення, демонструє позитивні макроекономічні результати від його реалізації, а також має аргументовано доводити, що підприємство зможе виконати свої зобов’язання. Б.-п. — докладний опис бізнесу та середовища, в якому він діє, а також систем управління, яких він потребує для досягнення поставленої мети. У фармацевтичній виробничій галузі Б.-п. використовується для обґрунтування та залучення інвестицій при значних інноваційних проектах, розширенні виробництва продукції, включаючи нові продукти; при оновленні обладнання й технологій, санації, реструктуризації, приватизації, корпоратизації, значних кредитуваннях, проведенні експортно-імпортних операцій при підтримці держави, в деяких договірних ситуаціях (напр. зміна власника) тощо. Прикладом обов’язкового створення Б.-п. для організацій є його подання до спеціального органу для одержання права на роботу в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на окремих територіях. Така діяльність може мати місце і на фармацевтичному виробництві (код ВЕД 24.4). Б.-п. в аптечній справі може використовуватися при створенні (розширенні) аптечної мережі, реалізації значних імпортних проектів, приватизації, санації, реструктуризації, корпоратизації, зміні власника тощо. Б.-п. складається для діючого чи нового підприємства, внутрішнього або зовнішнього користування. Може оформлятись у довільній або рекомендованій (типовій) формі. Немає стандарту для розроблення у зв’язку з різною метою бізнесу та варіації середовища, в якому він діє. Тому значною частиною кожного Б.-п. будуть розділи планомірного контролю та регулювання бізнесу. Б.-п. в цілому вважається інструментом для одержання кредиту, але він може служити й для вирішення інших завдань: виявлення мети бізнесу; сприяння виробленню стратегії та оперативної тактики досягнення цієї мети; створення системи вимірів результатів діяльності, інструментарію управління бізнесом; представлення способів оцінки сильних і слабких сторін бізнесу та виявлення альтернативних стратегій виживання. Існує значна кількість варіантів складання Б.-п., проте всі вони подібні й відрізняються лише послідовністю розділів. Основні розділи Б.-п. (у стислому варіанті): опис, бізнес і його стратегія, ринок і маркетингова стратегія, виробництво та експлуатація, управління та процес прийняття рішень, фінанси, фактори ризику, додатки. У розширеному варіанті Б.-п. є документом, в якому описані всі аспекти діяльності підприємства, детально проаналізовані всі проблеми, з якими воно може зіткнутися в ринковому середовищі, та вказані шляхи подолання таких проблем. Б.-п. є джерелом вихідних даних для надання державними, банківськими та іншими органами (особами) висновку про доцільність фінансування проекту, що потребує бюджетних, кредитних та інвестиційних коштів. Б.-п. містить: резюме; загальну характеристику та юридичний статус підприємства; господарську діяльність підприємства; характеристику продукції (послуг), що виробляється та планується виробляти; характеристику конкурентного середовища, аналіз ринків збуту; план маркетингової діяльності, охорони навколишнього середовища; упровадження проекту; організаційний, фінансовий план, план розвитку експорту; аналіз можливих ризиків; правове забезпечення проекту; забезпечення кредиту; висновки. Залежно від специфіки проекту Б.-п. може містити і додаткову інформацію. Резюме є підсумковим розділом і містить дані, що дають уявлення про проект у цілому: назву проекту; його суть та мету; термін реалізації; обґрунтування актуальності; загальну вартість; фінансовий та організаційний план проекту; коротку характеристику підприємства; ринки та мережу збуту. У загальній характеристиці та юридичному статусі підприємства наводяться: повна та скорочена назва підприємства, дата його створення, повна юридична та поштова адреса, фактичне місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти; форма власності, організаційно-правова форма підприємства та перспективи її подальшої зміни; організаційна структура підприємства (бажано у вигляді схеми); реєстраційний номер, розмір заявленого та сплаченого статутного капіталу, його структура; перелік засновників та їх частка в статутному капіталі; сфера діяльності, сектор ринку, в якому працює підприємство; керівники підприємства, управлінський персонал — рівень їх освіти та досвід роботи за фахом; наявність дочірніх підприємств та філіалів; банківські реквізити підприємства. У розділі «Господарська діяльність підприємства» зазначають дані про: історію виробничо-господарської діяльності підприємства з моменту його заснування; поточну діяльність; організацію виробничого процесу; наявність та стан необхідного обладнання; відповідність технологій, що використовуються, сучасним вимогам; місцезнаходження та майновий стан підприємства, транспортну інфраструктуру, акредитацію на митниці; спеціалізацію, наявність диверсифікації виробництва тощо. У розділі «Характеристика продукції (послуг), що виробляється та планується виробляти», наводяться перелік та показники виробництва основних видів продукції (послуг) за звітний рік і прогноз щодо реалізації проекту, структура матеріальних витрат із кожного виду продукції; обґрунтовується її виробнича собівартість; наводяться напрями вдосконалення номенклатури продукції, яка виробляється; описується галузевий та регіональний ринок споживання продукції; наводяться загальна характеристика та особливості продукції (послуг), що пропонується виробляти підприємством, її стандартність або унікальність, переваги саме цього продукту порівняно з іншими, рівень його якості та ін. Розділ «Характеристика конкурентного середовища, аналіз ринків збуту» описує галузь, в якій існує підприємство, її розмір, сучасний стан, перспективи розвитку на внутрішньому та зовнішньому ринках, загальну характеристику ринку та конкурентів. Розробка маркетингової частини Б.-п. має базуватися на маркетингових дослідженнях. Наводяться відомості про наявні на підприємстві маркетингові служби; подаються схема та характеристика існуючих каналів збуту і споживачів товарів (послуг) підприємства, показники обсягів та цін продажу на весь економічний цикл проекту та пояснюється обґрунтованість поданих показників на основі визначення ринкової ніші; подаються пропозиції щодо вдосконалення каналів збуту і товарів (послуг), засобів реклами, ціноутворення; обґрунтовуються потреби в таких товарах (послугах) та їх конкурентоспроможність. Організаційний план містить інформацію щодо існуючої організаційної структури підприємства та пропозиції щодо вдосконалення, забезпеченості підприємства робочою силою, структури кадрів, кваліфікації працівників та ін. У розділі «План охорони навколишнього середовища» наводиться інформація щодо впливу реалізації проекту на стан навколишнього середовища, існуючих проблем, першочерговості їх вирішення та джерел фінансування природоохоронних заходів з визначенням термінів виконання. Календарний план виконання проектних робіт з поквартальним розподілом виконання всіх видів робіт, необхідних для реалізації проекту, подається в розділі «План упровадження проекту». Наводяться дані про прогнозні обсяги та структуру виробництва і реалізації товарів (послуг) на кожному етапі реалізації проекту, удосконалення структури продукції, розрахункову собівартість продукції, а також обґрунтовуються потреби у фінансуванні кожного періоду здійснення проекту. Усі необхідні дані для проведення фінансової експертизи проекту (баланс підприємства і звіт про фінансові результати та їх використання, звіт про фінансово-майновий стан підприємства тощо (матеріали бажано надавати за 3 останні роки), містяться в розділі «Фінансовий план». Обґрунтовується окупність проекту за різних умов реалізації. План розвитку експорту подається в характеристиці експортної діяльності підприємства. У розділі «Аналіз можливих ризиків» дається прогнозна оцінка найімовірніших ризиків, які можуть виникнути під час реалізації проекту, та можливих наслідків їх впливу, а також пропонуються заходи до скорочення впливу таких ризиків та мінімізації збитків; страхування комерційних і некомерційних ризиків на кожному етапі реалізації Б.-п. Інформація про наявність необхідних для реалізації проекту патентів, дозволів, ліцензій або ліцензійних договорів із зазначенням виду діяльності, на який було видано такий патент, дозвіл, ліцензію або підписано ліцензійний договір, подається у розділі «Правове забезпечення проекту». Зазначають також авторів патенту або ноу-хау та право використання. У разі наявності певних пільг, що будуть використовуватися підприємством при реалізації проекту, надається відповідна інформація. Розділ «Забезпечення кредиту» характеризує інформація про наявність застави, її характеристика, за необхідності додається поручительство. У стислій формі підводяться підсумки (розділ «Висновки») щодо всіх зазначених раніше розділів та переконливо обґрунтовується обраний варіант реалізації проекту, а також висновки щодо можливості та доцільності його реалізації.

Кавелло Джозеф А., Хейзелгрен Бриан Дж. Бизнес-планы. Полное справочное руководство. — М., 1997; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармації. Ч. І. Менеджмент в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2007; Розпорядження КМУ від 26 жовтня 2001 р. № 498 «Про схвалення Програми стимулювання експорту продукції».


Інші статті автора