БАЛАНС ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

БАЛАНС ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА — система показників, які характеризують стан і рух основних фондів аптечних підприємств і ФП загалом і окремо за елементами чи групами фондів за певний період. На основі даних Б.о.ф.п. розраховують такі відносні показники, як коефіцієнт зростання, вибуття, оновлення, ступінь зношування основних фондів. Коефіцієнт збільшення основних фондів — це відношення величини основних фондів на кінець періоду до їх величини на початок періоду. Коефіцієнт вибуття — це відношення вибулих основних фондів до їх величини на початок періоду. Коефіцієнт оновлення основних фондів — це відношення введених основних фондів до їх величини на кінець періоду. Ступінь зношування визначається як відсоткове відношення загальної величини зношування (різниця між величиною фондів за повною вартістю і з урахуванням зношування на певний момент) до обсягу основних фондів за повною вартістю на той час. Балансова вартість — фактична вартість основних фондів, матеріалів, товарів, грошових коштів, за якою вони відображені в балансі. Балансова вартість використовується для аналізу, планування і обліку відтворення, технічного вдосконалення, поновлення та ефективного використання основних фондів. Балансова вартість визначає масштаби оновлення основних фондів, відповідність між накопиченням та амортизацією окремих видів основних фондів у розрізі галузей народного господарства, форм власності, окремих регіонів. Балансова вартість є важливим показником капітальних вкладень.

Бухгалтерський облік і аудит в аптеках / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир, 2002; Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях / Под ред. Н.В. Кужельного. — К, 2003; Економічна енциклопедія: В 3 т. — К.,Тернопіль, 2000; Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. — К., 2005; Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. Х., 2001.


Інші статті автора