БАЛАНС

БАЛАНС (франц. balance — ваги < лат. bilanx — рівність, рівновага двох чаш вагів) — система операцій взаємопов’язаних показників, які характеризують співвідношення або рівновагу в явищах або процесах, що періодично змінюються, найбільш узагальнена система науково обґрунтованих економічних показників, які відображають масштаби і темпи господарської діяльності.

Б. бухгалтерський є засобом економічного групування та узагальненого відображення у грошовому вираженні наявності господарчих засобів і джерел їх утворення. Б. — звіт про фінансовий стан підприємства, що відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал. Форма і зміст статей Б. затверджені П(С)БО 2. Баланс має вигляд двосторонньої таблиці, ліва частина якої має назву «Актив» і містить склад і розміщення господарчих засобів, а права — «Пасив» — джерела утворення господарських засобів та їх цільове призначення. Згідно з П(С)БО 2 в активі балансу наводиться інформація про необоротні й оборотні активи та витрати майбутніх періодів, а в пасиві — власний капітал, зобов’язання, доходи майбутніх періодів. Рівність підсумків активу і пасиву Б. зумовлена тим, що у двох його частинах відображені у вартісному вимірі одні й ті ж господарчі засоби, але згруповані за різними ознаками. Кожний вид засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело утворення в пасиві Б. Мета складання Б. — надання користувачам нової, неупередженої інформації про фінансовий стан ФП на звітну дату. Інформація про активи і зобов’язання наводиться в балансі, коли: оцінка активу може бути достовірно визначена і очікується отримання у майбутньому економічної вигоди, пов’язаної з його використанням; оцінка зобов’язання може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічної вигоди у майбутньому внаслідок його погашення; власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни. Аптечні підприємства і ФП складають звітність за діючим законодавством, при цьому дані звітності роздрібної мережі входять до складу даних Б. аптеки. Інформація, що міститься у Б., має ключове значення як для управління аптечних підприємств і ФП, так і для прогнозування їх діяльності. Облікова інформація Б. використовується у процесі прийняття та виконання управлінських рішень. Це: визначення платоспроможності, фінансової стійкості, аналіз збитковості, оцінка стану майна та інших активів аптеки (ФП). Балансовий звіт — зведений звіт про активи, пасиви і чисту вартість власного капіталу фірм за певний період; бухгалтерський Б. фірми. Балансовий прибуток — загальний сумарний прибуток підприємства, отриманий за певний період від усіх видів його виробничої і невиробничої діяльності й зафіксований у бухгалтерському Б.

Бухгалтерський облік і аудит в аптеках / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир, 2002; Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях / Под ред. Н.В. Кужельного. — К., 2003; Економічна енциклопедія: У 3 т. — К., Тернопіль, 2000; Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. — К., 2005; Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. — Х., 2001.


Інші статті автора