ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК

ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК (рН) — число, яке характеризує кислотність середовища (розчину, розплаву тощо) і чисельно дорівнює від’ємному десятковому логарифму термодинамічної активності іонів гідрогену: рН=–lgaH+, де aH+ — термодинамічна активність іонів Гідрогену Н+ (у моль/л). Величина В.п. (рН) розчину залежно від вираження концентрації іонів Гідрогену має різне значення. Термодинамічну активність іонів Н+ у розчині визначити неможливо, можна лише встановити їх середню іонну активність а± і середній коефіцієнт активності електроліту γ±, якщо концентрація виражена молярною концентрацією m. Виходячи з цього, величина рН становить lg (m±γ±), а поняття «активність іонів гідрогену» та «В.п. (рН)» розчину мають умовний характер. Для розчинів слабких електролітів з низькою концентрацією В.п. (рН) виражають через молярну концентрацію іонів Гідрогену сH+, а саме: рН=–lg сH+. Якщо с — аналітична концентрація розчину і αступінь електролітичної дисоціації, то рН=–lg с·α. В Україні прийняті Державні стандарти шкали рН, напр., 0,05 М водному розчину кислої солі фталевої кислоти при 25 °С відповідає рН 4,010. За відомим значенням рН можна оцінити кислотність будь-якого розчину. У водному розчині рН практично змінюється в інтервалі від 0 до 14. Значення показника рН може бути встановлено потенціометричним, колориметричним, кондуктометричним і кінетичним методами. Стандартним інструментальним методом визначення В.п. (рН) є метод прямої потенціометрії (див. Потенціометричне визначення рН), який передбачає використання індикаторного скляного рН-електрода (див. Скляний рН-електрод) та рН-метра (див. Потенціометр (рН-метр)).

Кислотність біосередовища, яку оцінюють за величиною рН, є характеристикою багатьох важливих процесів життєдіяльності організму. Від цієї величини залежить функція клітин, тканин, органів та організму людини загалом. Кожна фізіологічна рідина — шлунковий сік, кров, сік підшлункової залози тощо — характеризується певною кислотністю, яка може змінюватися у вузькому інтервалі рН. Відхилення значення рН від норми (особливо це стосується крові) може бути причиною деяких тяжких патологічних станів. Кислотність шлункового соку та інших біорідин є важливим діагностичним критерієм деяких захворювань. В.п. (рН) — важливий показник при тестуванні ЛП на тотожність та встановленні їх доброякісності.

Бейтс Р. Определение рН. Теория и практика. — Л., 1972; Никольский Б.М., Матерова Е.А. Ионоселективные электроды. — Л., 1980.


Інші статті автора