ВНУТРІШНІ СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВНУТРІШНІ СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ — взаємозалежні соціотехнічні підсистеми всередині організації, що потребують управління з боку керівництва організації. До В.с.о. належать мета, структура, завдання, технологія, люди (кадри). Усі В.с.о. пов’язані між собою.

Мета — конкретний кінцевий стан, бажаний результат, якого прагне досягти організація. Основною метою фармацевтичної організації, зокрема аптеки, є задоволення потреб населення та лікувально-профілактичних закладів у ліках та медичних виробах. Крім того, аптека як торговельно-посередницька організація визначає цілі щодо економічної ефективності діяльності, прибутковості (рентабельності) тощо. Цілі організації мають відповідати таким вимогам: 1) бути гнучкими (можливість коригування); 2) бути конкретними та вимірними; 3) бути орієнтованими в часі (довго-, середньо-, короткостроковими); 4) бути досяжними і прийнятними, відповідати реальним можливостям організації та враховувати бажання і потреби працівників; 5) бути взаємно підтримувальними (дії з досягнення однієї мети не повинні перешкоджати діям з досягнення іншої). В організації існує ієрархія цілей, тобто декомпозиція цілей вищого рівня в цілі (підцілі) нижчого рівня.

Структура організації — логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних зон, побудованих у такій формі, що дозволяє ефективно досягати мети організації. Структура фармацевтичної організації утворюється внаслідок горизонтального та вертикального поділу праці, при побудові зазнає впливу з боку стратегічних напрямків розвитку, мети організації, специфіки виконуваних завдань, обсягів роботи, технологічних та економічних чинників. Структура організації повинна відповідати таким вимогам: 1) бути динамічною; 2) бути керованою; 3) бути економічною; 4) мати зворотний зв’язок; 5) реагувати на взаємодію окремих ланок.

Завдання — робота, серія робіт або частина роботи, яка повинна бути виконана заздалегідь визначеним способом у заздалегідь обумовлені терміни. Завдання зумовлені метою організації. Завдання визначаються не для виконавця, а для його посади. Категорії завдань: 1) робота з людьми; 2) робота з предметами; 3) робота з інформацією.

Технологія — засіб перетворення ресурсів на необхідні продукти та послуги. Теорія менеджменту розглядає дві класифікації технології. Класифікація технології за Дж. Вудвордом виокремлює три типи технології: 1) одиничне, дрібносерійне чи індивідуальне виробництво; 2) масове чи великосерійне виробництво; 3) безперервне виробництво. Класифікація технології за Дж. Томпсоном відрізняється, але не суперечить попередній; виділяється три категорії технології: 1) багатоланкові; 2) посередницькі; 3) інтенсивні. Фармацевтичні організації використовують технології, зумовлені специфікою їх роботи. В аптеках існує фармацевтична (аптечна) технологія індивідуального та дрібносерійного виготовлення ліків, використовуються технології торгівлі та інформаційні. Фармацевтичні виробничі підприємства використовують технології промислового виробництва препаратів, біотехнологію, а також інформаційні технології.

Люди (кадри, персонал, співробітники) характеризуються здібностями, схильністю, обдарованістю, потребами, очікуваннями, сприйманнями, ставленнями, поглядами, цінностями.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М., 1992; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармації. Ч. І. Менеджмент в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2007.


Інші статті автора