ВИТРАТИ

ВИТРАТИ — виражені у грошовій формі В. різних видів економічних ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у процесі виробництва, обігу і розподілу фармацевтичної продукції та товарів. В. як один із основних показників діяльності суб’єктів господарювання фармацевтичної галузі, підприємств і підприємців визначають В., необхідні для нормального функціонування організації. Згідно з видами обліку розрізняють В. обігу (управлінський облік), В. за елементами та видами діяльності (бухгалтерський облік), В. валові (податковий облік). В. обігу є комплексним показником, пов’язаним з організацією торгової діяльності, з придбанням, доставкою та зберіганням фармацевтичних товарів в аптеках та фірмах. В. обігу — це поточні В., представлені в грошовій формі та спрямовані на здійснення процесу реалізації товарів, які становлять за своєю суттю собівартість послуг із доведенням товарів від виробника до споживача і пов’язані зі зміною форм вартості. До складу В. обігу включають операційні В., транспортно-заготівельні, що припадають на реалізовані товари (продукцію власного виробництва, напр. екстемпоральні ліки та внутрішньоаптечні заготовки) і відсотки за кредит. В. операційної діяльності аптек та фірм групують за економічними елементами: матеріальні В., В. на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні В. Згідно з типовою структурою В. обігу аптек та фірм основну питому вагу становлять В. на оплату праці — 43–45%, нарахування на заробітну плату — 20–22%, В. на оренду та утримання основних фондів — 19–20%. За визначенням положень (стандартів) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: В. — це зменшення економічної вигоди у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками). В. адміністративні — загальні В. фармацевтичного підприємства, фірми або аптеки протягом певного періоду на відміну від інших специфічних В. — виробничих або В. обігу. В. альтернативні — втрачена через невикористання економічних ресурсів вигода в найприбутковішій із сфер або галузей народного господарства. В. валові — сума постійних і змінних В. в умовах конкретного рівня виробництва. В. виробництва — виробничі фонди підприємства, спожиті в процесі виробництва фармацевтичної продукції. Часто під В. виробництва суспільства розуміють всі В. праці (живої та уречевленої), пов’язані з виготовленням продукції (тобто поняття В. виробництва ототожнюється з поняттям вартості товару), а під В. виробництва підприємства — В., що складаються з вартості спожитих засобів виробництва і В. на оплату праці. Таке трактування позбавлене логічної послідовності. В. виробництва індивідуальні — В. виробництва, що формуються в його конкретних умовах і відображають фактичний рівень господарської діяльності ФП чи аптек. До В. виробництва індивідуальних належать не нормативні, а фактичні В. матеріальних і трудових ресурсів, а тому будь-які зміни в господарській діяльності знаходять своє відображення в загальній сумі В. виробництва та собівартості фармацевтичної продукції. В. виробництва суспільства — це В. виробництва, що відображають суспільно необхідний рівень господарської діяльності підприємств, у т.ч. фармацевтичних. Визначаються на основі індивідуальних В. виробництва і є середньозваженою величиною. В. внутрішні — В. на обладнання фармацевтичної компанії. В. граничні — зростання В. у результаті виробництва ще однієї (додаткової) одиниці фармацевтичної продукції. В. експортні — В., пов’язані з вивезенням та реалізацією на зовнішньому ринку національних товарів і послуг, у т.ч. ЛП. До В. експортних належать В. на упаковку за міжнародними стандартами, на міжнародну інформацію, рекламу та ін. В. загальні — сукупні В. на виробництво певної кількості будь-якого виду фармацевтичної продукції в коротко- та довготерміновий період. У короткотерміновий період В. загальні поділяють на постійні та змінні, в довготерміновий усі В. належать до змінних. В. зберігання — стаття В. обігу аптек та фірм, що належить до умовно-постійних В., прямо не залежить від обсягів реалізації. На цю статтю відносять також утримання холодильного устаткування, частини В., пов’язаних з обсягом товарообороту (В. на сортування, фасування, доукомплектування фармацевтичних товарів). В. збуту — В., пов’язані з реалізацією фармацевтичної продукції підприємством. В. змінні — В., які відносять безпосередньо на собівартість продукції (робіт, послуг) за прямим призначенням. Більшість основних В. є прямими. Загальна величина В. змінних зростає (зменшується) із збільшенням (скороченням) обсягів виробництва. До В. змінних належать В. на сировину, паливо, енергію, транспортні послуги. В. зовнішні — В. на придбання сировини, робочої сили, матеріалів тощо. В. інвестиційні — капіталовкладення фармацевтичних фірм, компаній. До В. інвестиційних належать закупівля машин, устаткування для виробничого використання, все будівництво, зміна запасів. Західні економісти відносять до В. інвестійних будівництво нових заводів, складів тощо. В. калькуляційні — В., розраховані на підставі калькуляцій, кошторисів, складені з урахуванням реальних, нормативних, запланованих, прогнозованих В. з розрахунку на одиницю фармацевтичної продукції, що виробляється на підприємстві. В. конкуренції — надлишкові В., пов’язані з конкуренцією, які не можна виправдати з погляду інтересів суспільства (напр. надмірна реклама). В. логістичні — В. на виконання логістичних операцій, тобто на певний комплекс дій, спрямованих на перетворення матеріального і/або інформаційного потоків. В. майбутніх періодів — В., пов’язані з підготовкою та освоєнням нових видів фармацевтичної продукції. До них відносять В. на розробку технологічного процесу виготовлення ЛП; на переустаткування та переналагодження обладнання. В. маркетингу — В. товаровиробника, фармацевтичної компанії та дистриб’ютора на збут ЛП і його стимулювання. У США В. маркетингу перевищують В. виробництва і становлять майже 60% кінцевої ціни товару. В. накладні — додаткові (до основних) В. на управління, організацію виробництва та утримання виробничих і управлінських приміщень, обладнання, які зараховують до собівартості ЛП. В. на підготовку та освоєння нових виробництв — В., пов’язані з перевіркою готовності нових ФП, виробництв. До них належать В. на розробку НТД на ЛП, проектної документації на освоєння нових виробництв, цехів, утримання персоналу, зайнятого на пусконалагоджувальних роботах з комплексного випробування обладнання. В. невиробничі — В., пов’язані з реалізацією виробленої фармацевтичної продукції, які зараховують до її повної собівартості. В. непродуктивні — В. на невиробничу діяльність і непланові В., що виникають внаслідок неналежної організації фармацевтичного виробництва та праці. До них належать оплата простоїв, доплати за наднормову роботу, понаднормативні В. від браку та псування матеріалів. В. повні — сума середніх змінних В., середніх постійних В. і чистого прибутку. В. позареалізаційні — В. ФП, компанії, безпосередньо не пов’язані з виробництвом і збутом основної продукції. В. постійні (умовно-постійні) — В., які меншою мірою залежать від зміни обсягу фармацевтичного товарообороту фірми чи аптеки. До В. постійних відносять В. на утримання апарату управління, наднормативні товарні В., В. на оплату праці фармацевтичних працівників із погодинною оплатою, амортизацію основних засобів, В. на оренду та утримання будівель, споруд, приміщень, обладнання, інвентаря, В. на ремонт основних засобів, земельний податок та ін. Збільшення товарообороту переважно не зумовлює безпосереднього зростання обсягів товарообороту, їх сума збільшується значно повільніше, ніж сума реалізації фармацевтичних товарів. В. приховані — В. ФП, компанії у вигляді пожертвувань, безвідплатних позик, фінансової допомоги тощо, необхідні для забезпечення виробництва і збуту фармацевтичних товарів. В. прямі (змінні) — В. матеріальних і трудових ресурсів (оплата праці основних працівників) на виробництво фармацевтичної продукції. В. середні загальні — сума всіх В. виробництва з розрахунку на одиницю продукції. Визначаються діленням суми постійних і змінних В. на кількість виробленої продукції або додаванням середніх постійних та середніх змінних В. Порівнюючи загальні (валові) В. на одиницю фармацевтичної продукції з її ціною, визначають як прибутковість продукції, так і ефективність усього виробництва. В. сукупні — сума всіх В. ФП, фірми або аптеки за звітний період, на основі яких обчислюють середні та граничні В. В. фактичні — В. ФП або аптеки, пов’язані з їх виробничою та торговою діяльністю. Їх розмір визначається відповідними нормативними документами (законами, методиками). В. фактичні обчислюються бухгалтерією в грошовій формі та є важливим елементом для ґрунтовного аналізу стану підприємства. В. факторні — В., пов’язані з В. певних факторів виробництва та обігу в грошовій формі щодо кожного фактора.

До В., які виникають зі зменшенням активів, належать списання основних засобів, малоцінних і швидко зношуваних предметів, необоротних та інших нематеріальних активів, що стали непридатними і не використовуються; нарахування амортизації, списання матеріалів на виробництво та ремонт основних засобів, на адміністративні потреби, недостачі запасів, втрати від їх знецінення, благодійні внески, певні економічні санкції (штрафи, пені) та ін. В., що збільшують зобов’язання, — нарахування заробітної плати, обов’язкових платежів, транспортних В., оренди, комунальних послуг, В. на зв’язок, послуги аудиторських, консультативних, юридичних, медичних організацій та ін.

Економічна енциклопедія: У 3 т. — К. — Тернопіль, 2000; Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. — Х., 2001.


Інші статті автора