ВИКИД

ВИКИД — потрапляння забруднювачів у навколишнє середовище за певний час (секунду, годину, добу, рік). Відрізняють: В. від окремого джерела; В. на території підприємства, району або міста; промисловий В. (коли відходи промислового виробництва забруднюють навколишнє середовище і створюють несприятливі умови для існування живих організмів); В., організований в атмосферу (який спрямовано відводиться від місця виділення, що дозволяє застосувати для його знешкодження відповідне устаткування); В., неорганізований в атмосферу (виникає за рахунок негерметичності технологічного обладнання, газовідвідних пристроїв, резервуарів, порушення технології виробничих процесів, відхилень у роботі обладнання). В. аварійний — потрапляння забруднюючих речовин (ЗР) в навколишнє середовище внаслідок непередбачених порушень технологічного процесу, відхилень у роботі обладнання або аварії.

У промисловості важливо враховувати гранично допустимий В.: 1) В. ЗР в атмосферу, який встановлюється для кожного джерела забруднення за умови, що приґрунтова концентрація цих речовин не перевищує гранично допустимої концентрації (ГДК); 2) кількість ЗР, що викидається окремим джерелом за одиницю часу, перевищення якої призводить до негативних наслідків у навколишньому середовищі і є небезпечним для здоров’я людини. Враховують також: технічно допустимий В. — гранична кількість ЗР, що встановлюється для підприємства з урахуванням сучасних технічних можливостей (використання маловідходних технологій, комплексного використання сировини, застосування ефективного газо- , пилоочищувального обладнання); економічно допустимий В. — кількість ЗР, при якій витрати від забруднення навколишнього середовища нижчі або дорівнюють витратам на запобігання забрудненню. Перевищення цієї кількості спричиняє економічні збитки від забруднення навколишнього середовища; тимчасово погоджений В. (ТПВ) — викид ЗР в атмосферу, встановлений для даного підприємства за аналогічними за потужністю і технологічними процесами підприємствами, що досягли найкращих технологічних та екологічних показників виробництва. ТПВ встановлюється у разі перевищення ГДК у контрольних точках спостережень при наявних викидах, які через об’єктивні причини не можуть бути зменшені підприємством за короткий строк.

Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи. Слов.-довід. — К., 2002; Реймерс Н.Ф. Природопользование. — М., 1990., Челноков А.А., Ющенко Л.Ф. Основы промышленной экологии. — М., 2001.


Інші статті автора