ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СПОЖИВАННЯ ЛІКІВ

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СПОЖИВАННЯ ЛІКІВ — міжнародний метод визначення кількості прийнятих встановлених добових доз (DDD — defined daily dose, встановлена добова доза) ЛП (з певним класифікаційним кодом АТС) за певний період. Вираження споживання ЛП в уніфікованій міжнародній одиниці DDD з урахуванням терапевтичного призначення (АТС-коду) дає змогу порівнювати обсяг та структуру споживання ЛП у різних регіонах та країнах, а зіставляючи ці дані зі статистичними або встановленими даними про захворюваність чи інші наслідки використання ЛП (напр. виникнення резистентності мікроорганізмів до певного антибіотика), можна виявляти причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки про ступінь раціонального використання ЛП. Поряд з іншими методами визначення обсягу споживання ЛП (кількість упаковок або грошовий еквівалент) АТС/DDD-метод є найбільш адекватним для оцінки якості лікування.

Класифікація АТС (Anatomical Therapeutic Chemical classification system) прийнята ВООЗ як міжнародний стандарт методології, призначеної для проведення статистичних досліджень у галузі споживання ЛП у різних країнах. Система АТС є багаторівневою та поділяє ЛП на різні групи залежно від їх дії на певну анатомічну систему або орган, а також від їх хімічних, фармакологічних або терапевтичних властивостей. У рамках цієї класифікаційної системи кожен ЛП, що містить однакові компоненти з однаковою активністю у певній лікарській формі, має тільки один унікальний АТС-код. ЛП може мати кілька АТС-кодів, якщо випускається в лікарських формах з різною фармакологічною дією, складом або має різні терапевтичні показання. Для ЛП, що мають АТС-код, розраховується DDD — середня підтримувальна доза ЛП, що застосовується за основним показанням у дорослих пацієнтів. DDD є формальною одиницею виміру споживання ЛП та розраховується для пацієнта з масою тіла 70 кг і не завжди збігається з добовою дозою препарату, що рекомендується для призначення у довідковій літературі. DDD для кожного ЛП встановлюється виключно ВООЗ. Використання АТС/DDD-методу дає змогу досліджувати обсяг споживання ЛП на рівні окремого лікувально-профілактичного закладу (відділення лікувально-профілактичного закладу), територіального утворення (область, регіон, країна). Такі дослідження дозволяють установити показник DDDs — кількість середніх підтримувальних доз (DDD),що були прийняті хворими на певній території (у певному регіоні, медичному закладі) за певний період (місяць, квартал, рік). Розрахунок DDDs здійснюється за формулою: DDDs (за певний час)= кількість вжитого препарату в грамах/DDD (у грамах). При аналізі споживання ЛП у певному лікувально-профілактичному закладі здійснюється розрахунок показника DDDs на 100 ліжко-днів за рік або інший термін; у певному регіоні — показника DDDs/1000 жителів/добу. Для ЛП, що застосовуються короткими курсами, розраховується показник DDDs/житель/рік за формулою:

547

Застосування методу АТС/DDD дозволяє: одержати кількісні дані про застосування певних ЛП на різних рівнях (місто, область, держава); порівнювати рівень та структуру споживання ЛП у межах однієї терапевтичної групи, між лікувальними закладами, регіонами, країнами; підвищувати якість використання ЛП (коригувати недостатнє чи надлишкове споживання, структуру споживання); оцінювати безпеку використання ЛП (шляхом зіставлення динаміки споживання і паралельної реєстрації побічних ефектів, що притаманні певним ЛП). Крім DDD, для виміру обсягу споживання ЛП можуть використовуватися інші одиниці, а саме: грам діючої речовини (за такого способу оцінки ліки з низькою активністю будуть мати істотно вищу частку обсягу, ніж ліки з високою активністю); кількість таблеток (не відбиває різниці в тривалості дії ліків, препарати з короткою дією будуть мати вищий рівень споживання); кількість призначень (відображає обсяг використання ЛП тільки при монотерапії; див. також Класифікаційні системи лікарських препаратів).

Введение в исследование потребления лекарственных средств / Под ред. А.Л. Спасокукоцкого // Укр. мед. часопис. — 2004. — № 2; Вялков А.И., Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения / Под ред. А.И. Вялкова. — М., 2002; Заліська О.М. Основи фармакоекономіки / Під ред. Б.Л. Парновського. — Львів, 2002; Овод А.И., Дремова Н.Б., Солянина В.А. Экономическое обоснование лекарственного бюджета стационара // Экономика здравоохранения. — 2005. — № 11; Фармакоэкономические исследования в здравоохранении / Под ред проф. Б.И. Гельцера. — Владивосток, 2002.


Інші статті автора