ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ

ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (ВВП) — один із найважливіших макроекономічних показників, які дозволяють отримати об’єктивну інформацію про стан економіки в цілому, виявити та виміряти резерви стабілізації та розвитку економіки. На підставі даних про розмір ВВП та його динаміку виявляють стійкі тенденції, які виникли за аналізований період, створюються прогнози розвитку країни, визначається комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності економічної та соціальної політики. Вітчизняна статистика оперує показником ВВП у системі національних рахунків із 1994 р.

ВВП — сукупність ринкової вартості випущених на території певної держави за звітний період (найчастіше за рік) кінцевих товарів і наданих послуг. Вартісне вимірювання ВВП визначається шляхом підсумовування валової доданої вартості, чистих податків на продукти.

ВВП можна розраховувати як суму первинних прибутків, розподілених між товаровиробниками (заробітна плата найманих робітників, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий прибуток і валовий змішаний прибуток), — виробничий метод. ВВП також розраховується за методикою кінцевого використання — кінцеве споживання товарів і послуг, валове накопичення основного капіталу, зміна запасів матеріальних оборотних коштів, чисте накопичення цінностей і сальдо експорту та імпорту.

При оцінці ВВП використовують поточні ціни відповідних років і порівнювані ціни будь-якого року. У першому випадку йдеться про номінальний ВВП, у другому — про реальний. Вимірювання ВВП у порівняльних цінах дозволяє порівнювати розміри фізичного обсягу виробництва за різні періоди без урахування зміни рівня цін. Коригування номінального ВВП проводять за допомогою індексів цін (дефлятор, індекс споживчих цін — індекс Ласпейреса, індекс цін товаровиробників). Основний індекс ВВП — дефлятор ВВП — визначається як співвідношення валового випуску в поточних цінах і валового випуску в порівняльних цінах.

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. — М., 1998; Економічна енциклопедія. У 3 т. / За ред. С.В. Мочерного. — К., 2000. — Т. 1.


Інші статті автора