ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ — сфера економічної діяльності держави, підприємств, фірм, компаній, в т.ч. й фармацевтичної галузі, пов’язана з міжнародною торгівлею, зарубіжними кредитами та інвестиціями. До З.д. належать: експорт та імпорт товарів, капіталу і робочої сили; надання суб’єктами З.д. різного роду послуг одне одному; наукова, технічна, виробнича та інша кооперація суб’єктів З.д.; міжнародні фінансові операції; кредитні та розрахункові операції між суб’єктами З.д.; спільна підприємницька діяльність. Суб’єктами З.д. визнаються: фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають діє- і правоздатність; юридичні особи, які зареєстровані в Україні та постійно перебувають на її території; структурні одиниці суб’єктів господарської діяльності зарубіжних держав (дочірні фірми, філії, відділення, представництва); СП, які мають постійне місцезнаходження в Україні. Регулювання З.д. здійснюється: державою в особі відповідних органів у межах їх компетентності; недержавними органами управління економікою (товарними і фондовими біржами, торговельно-промисловими палатами, асоціаціями, спілками та іншими організаціями координуючого типу); самими суб’єктами З.д. на підставі відповідних координаційних угод, які укладаються між ними. З метою оперативного регулювання З.д., оптимального задоволення населення в різних групах товарів, захисту вітчизняного виробника в Україні та виконання укладених міжнародних угод КМУ щорічно затверджує перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню (див. Квотування) і ліцензуванню. Зовнішньоекономічна політика України сприяє як розвитку внутрішнього ринку країни, так і поступовій інтеграції національної економіки у світову. Ця загальна тенденція характерна і для фармацевтичної галузі (див. Фармацевтична галузь). Здійснення З.д. сприяє розвитку конкурентоспроможної вітчизняної фармацевтичної промисловості, дозволяє сформувати фармацевтичний ринок, призначений виконувати найважливіше соціальне завдання — забезпечення населення ЛП та виробами медичного призначення. Основними напрямками З.д. у фармацевтичній галузі України є: встановлення прямих зв’язків з партнерами — провідними фармацевтичними фірмами світового фармацевтичного ринку; виявлення економічних умов співробітництва; укладання довгострокових договорів з подальшим співробітництвом, починаючи із закупівлі сировини, субстанцій, отримання технологій і обладнання для їх спільного виробництва; погодження номенклатури і обсягів імпорту/експорту ЛП; визначення цінових стратегій імпортно-експортних операцій ЛП; надання послуг виробничого характеру та проведення науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи у фармації; створення СП з виробництва ЛП та участь у міжнародних фармацевтичних об’єднаннях і організаціях; закупівля ліцензій на виробництво важливих фармацевтичних субстанцій і виготовлення ЛП на підприємствах України; активізація проведення ринкових досліджень з виявлення реального обсягу імпорту (експорту) ЛП; розширення експорту та імпорту ЛП безпосередньо підприємствами-виробниками фармацевтичної продукції зі збереженням державного регулювання цих процесів.

Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. — К., 2001; Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины: Власть. Право. Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля. Реклама. Преступность. — К., 1999.


Інші статті автора