ЗІМЕНКОВСЬКИЙ Борис Семенович

ЗІМЕНКОВСЬКИЙ Борис Семенович (18.04.1940, м. Бережани Тернопільської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1978), професор (1980), академік НАМН України (2017), завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (з 1978), ректор (з 1998) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Заслужений працівник вищої школи (1985), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2000), заслужений професор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (2007), Почесний доктор Люблінського медичного університету (2011). Президент Галицької фармацевтичної асоціації (2001), голова спеціалізованої вченої ради Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, член Наукової медичної ради МОЗ України (2005), член Європейської асоціації міжнародної освіти (2000) та низки редколегій фахових часописів, академік АН ВОУ, АНТКУ, МАНТІ, УАН.

Zimenkovsky_B.tifЗакінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1963).

Працював: аспірант Інституту органічної хімії НАНУ (1963); асистент (1964), доцент (1972), завідувач (з 1978) кафедри фармацевтичної, органічної й біоорганічної хімії, декан фармацевтичного факультету (1972), проректор з навчальної роботи (1979), ректор (з 1998) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Напрями наукових досліджень: синтез та пошук фізіологічно активних речовин; створення ЛП.

Наукові здобутки: вперше провів фундаментальні дослідження хімії біциклічних неконденсованих 1,3-тіазанів, синтезував 3 нові класи складних макрогетероциклічних сполук; виявив понад 100 високоефективних речовин з різним спектром дії; співрозробник 3 нових ЛП (флуренізиду, літію гідроглютамінату, ноотрилу). Автор понад 670 наукових та навчально-методичних праць, серед них 80 авторських свідоцтв на винаходи, 25 патентів, 3-томний підручник «Органічна хімія», підручники «Органическая химия» (2-ге вид.), «Органічна хімія» (2-ге вид.), «Біоорганічна хімія», співавтор першої ДФУ. Підготував 16 кандидатів, 5 докторів наук.

Основні праці: Синтез и некоторые превращения трехзамещенных производных 2-тио-тиазанона-4 (канд. дис.). — К., 1966; Синтез и изучение гетероциклических соединений, содержащих в молекуле два 1,3-тиазановых цикла и обладающих физиологической активностью (докт. дис.). — Львов, 1978; Органічна хімія: Підручник. — Х., 1993, Т. 1; 1996, Т. 2; 1997, Т. 3; Координата реакции рекомбинации гидроксорадикалов // Теор. эксп. химия. — 1998. — № 2 (співавт.); Синтез макрогетероциклічних сполук на основі 1,5-біс-(2-тіоксо-4-оксотіазолідин-3-іл) тіокарбокси-3-азапентану // Фармац. журн. — 1999. — № 3; Літію гамма-амінобутирату моногідрат, який проявляє нормотимічну дію. Пат. № 26703, 12.11.1999 р. (співавт.); Synthesis and antiinflammatory activity of some 2-arylamino-2-thiazoline-4-ones // Acta. Pol. Pharm-Drug. Res. — 2003. — № 6 (співавт.); 4-Тіазолідони. Хімія, фізіологічна дія, перспективи: Монографія. — Вінниця, 2004 (співавт.); Anticancer thipyrano[2,3-d][1,3]thiazol-2-ones with norbornane moiety. Synthesis, cytotoxicity, physico-chemical properties, and computation studies // Bioorg. Med. Chem. — 2006. — № 14 (співавт.); Органическая химия: Учебник. 2-е изд. — Х., 2007 (співавт.); Органічна хімія: Підручник. 2-ге вид. — Х., 2008 (співавт.); Біоорганічна хімія. — Львів, 2009 (співавт.); Синтез нових неконденсованих похідних 4-тіазолідинону з 1,3,4-оксадіазольним фрагментом у молекулах та їх протипухлинна активність / М.І. Лелюх, Д.Я. Гаврилюк, Б.С. Зіменковський, Р.Б. Лесик // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. — 2012. — № 2 (співавт.); Вивчення взаємозв’язку «структура — протипухлинна активність» похідних 4-тіазолідинонів методами регресійного аналізу та класифікаційного моделювання / Б.С. Зіменковський, О.Т. Девіняк, Р.Б. Лесик // Журн. орган. та фармац. хімії. — 2012. — 10, Вип. 2 (співавт.); Дослідження біохімічних показників кардіотоксичної дії нових протипухлинних похідних 4-тіазолідинонів і доксорубіцину у комплексах із поліетиленглікольвмісним полімерним носієм у сироватці крові щурів / Л.І. Кобилінська, Д.Я. Гаврилюк, А.О. Рябцева, Н.Є. Мітіна, О.С. Заіченко, Б.С. Зіменковський, Р.С. Стойка // Ukr. Biochem. J. — 2014. — 86, № 6 (співавт.).

Академіки академії наук Вищої школи України. — К., 1997; Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах і іменах. — Львів, 2004; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б. та ін. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009; Історичні та наукові етапи становлення кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський, О.В. Владзімірська, Р.Б. Лесик та ін. // Фармац. журн. — 2007. — № 5; Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Хто є хто в охороні здоров’я і медицині України. — К., 1997; EAIE Membership Directory. — Amsterdam, 1999; New York Academy of Sciences Directory of Members. — New York, 1999; Who’s who in the world. — Cambridge, 2001.