ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТНІСТЬ — система узагальнених показників, які характеризують результати діяльності підприємства за минулий період, у т.ч. ФП (аптек), організацій і установ. Види звітності: внутрішньогосподарська (управлінська, фінансова (бухгалтерська), податкова, статистична. З. внутрішньогосподарська (управлінська) — система підготовки і обробки інформації для внутрішніх користувачів. Аптечні заклади складають товарний звіт, який відображає прибуткові та витратні операції здебільшого за 10–15 днів, і звіт про фінансово-господарську діяльність за місяць. Останній містить у своєму складі такі основні розділи: реєстр руху коштів та інкасації (виручки), відомість внесеної та переведеної виручки, реєстр руху безготівкових розрахунків, оборотну відомість руху ЛРС (облік здійснюється тільки у заготівельних цінах), товарний звіт, звіт про рух основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, оборотну відомість розрахунків з оптовими покупцями, реєстрацію роздрібних оборотів. Предметно-кількісний облік оборотної тари зазначається у звіті про рух тари. Дрібнороздрібна мережа (аптечні пункти, кіоски) щомісячно складає відповідний товарний звіт. Фінансова З. — бухгалтерська З., яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів ФП за звітний період. Загальні вимоги до фінансової З. визначаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1. Мета фінансової З. — надання користувачам повної правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і руху коштів підприємства для прийняття рішень.

Склад фінансової З.: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про рух власного капіталу, примітки до звітності. Принципи фінансової З. — автономність підприємства, безперервність діяльності, періодичність, історична (фактична) собівартість, нарахування і відповідність прибутків і витрат, повнота подання інформації, послідовність прийнятої облікової політики, обережність, неупередженість при відображенні інформації, перевага сутності над формою. Звітним періодом для складання фінансової З. є календарний рік. Баланс ФП складається на кінець останнього дня звітного періоду. Звітність розподіляється на річну і періодичну. Періодична фінансова З. характеризує діяльність установи за певний період (місяць, квартал, півріччя і 9 міс) і складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Балансовий звіт — зведений звіт про активи, пасиви і чисту вартість власного капіталу фірми за певний період, бухгалтерський баланс фірми. З. податкова (декларація про ПДВ, декларація про податок на прибуток) подається у податкові органи за місцем реєстрації фармацевтичного закладу. З. статистична містить інформацію, яка формується на підставі даних оперативного і бухгалтерського обліку і характеризує різні напрямки діяльності ФП. Вона подається до відділів (органів) статистики. Усі форми статистичної З. містять спільну (адресну) і спеціальну частину. В останній відображається інформація щодо призначення самого звіту.

Бухгалтерський облік і аудит в аптеках / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир, 2002; Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях / Под ред. Н.В. Кужельного. — К., 2003; ЕЕ: У 3 т. — К. — Тернопіль, 2000; Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. — Х., 2001.


Інші статті автора