ЙОДОМЕТРІЯ

ЙОДОМЕТРІЯ — титриметричний метод визначення окисників і відновників, що базується на використанні окисних властивостей розчину I2 та відновних властивостей розчину Na2S2O3.

+2ē + [I3] 3I–                                        E0=+0,56 B

-2ē + 2S2O32– → S4O62–                                 E0=+0,09 B

Титранти — 0,05 М розчин I2 в розчині KI та 0,05 М розчин Na2S2O3, стабілізований HgI2. Розчини титрантів зберігають у темному місці. Для стандартизації використовують: для розчину I2 — речовини As2O3, N2H4·H2SO4 або стандартний розчин Na2S2O3; для розчину Na2S2O3 — речовини K2Cr2O7, KBrO3 або стандартні розчини I2, KMnO4, KBrO3. Умови титрування — слабкокисле, нейтральне або слабколужне середовище. При визначенні відновників титрують розчином І2. Кінцеву точку титрування визначають за появою світло-жовтого забарвлення розчину від однієї зайвої краплі титранту; для підвищення чутливості визначення кінцевої точки титрування до розчину, що титрують, додають невелику кількість органічного розчинника, який забарвлюється у рожевий колір (безіндикаторний метод). Як індикатор використовують розчин крохмалю, який від однієї зайвої краплі титранту забарвлюється у синій колір. При визначенні окисників титрують розчином Na2S2O3 і кінцеву точку титрування визначають за зникненням забарвлення розчину. Також для встановлення кінцевої точки титрування можна використовувати потенціометричний, амперометричний, кондуктометричний методи.

Визначення окисників виконують методом замісного титрування, визначення відновників — методом прямого чи зворотного титрування, якщо реакція між титрантом і речовиною, яку визначають, проходить дуже повільно.

Й. застосовують для визначення окисників — I2, Н2О2, KBrO3, K2Cr2O7, KMnO4, Br2, Cl2 та ін.; відновників — S2–, As2O3, NaAsO2, Sb(III), Sn(II), антипірину, аскорбінової кислоти та ін. За допомогою Й. визначають вологість ЛП, харчових продуктів, лаків, нафти тощо. Визначення базується на реакції SO2, I2 і H2O у суміші піридину та метанолу. Метод запропоновано К. Фішером (див. Акваметрія).

Основы аналитической химии: В 2 кн. Кн. 2. Методы химического анализа / Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и др. — М., 2002; Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия (аналитика): В 2 кн. Кн. 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. — М., 2001.


Інші статті автора