ДІАГРАМА ГАНТТА

Діаграма гантта (англ. Gantt сhart — діаграма Гантта) — потужний аналітичний та презентаційний інструмент, здатний наочно продемонструвати структуру виконання всіх етапів проекту і взаємозалежність між завданнями проекту, відобразити ключові точки контролю та пріоритети проекту в діяльності спеціалістів фармації та фармацевтичного закладу взагалі, зазначити виконавців (у разі делегування повноважень), виявити недоліки планування, ресурси, задіяні у процесі, швидкість виконання завдання тощо.

Діаграма гантта — стрічковий тип діаграми з розміщеними на горизонтальній шкалі часу графічними відрізками, що відповідають окремому завданню чи підзавданню. Особливістю є також можливість візуалізації плану виконання завдань за будь-яким проектом шляхом демонстрації послідовності їх виконання та управління.

Побудова Д.Г. потребує виконання етапів: збору інформації; складання повного списку завдань, їх тривалості, термінів початку й кінця, а також відповідальних осіб і термінів контролю; доповнення списку завдань кроками виконання, що мають проміжний характер, їх тривалості, визначення пріоритетності завдань та кроків; розташування завдань та кроків у потрібній послідовності у вигляді складного списку; складання діаграми.

Вертикальна шкала включає перелік робіт, завдань та кроків, горизонтальна — часових інтервалів, передбачених для здійснення проектного плану (роки, місяці, тижні, дні або години). Початок, кінець і довжина відрізка на шкалі часу мають відповідати початку, кінцю і тривалості завдання. Д.Г. використовують для представлення поточного стану виконання робіт: частина прямокутника, що відповідає завданню, заштриховується, відзначаючи частку виконання завдання; показується вертикальна лінія, що відповідає певному моменту.

д1_680

Залежно від мети побудови діаграми та виробничих потреб у візуалізації за допомогою різних кольорів для зафарбовування смуг сортують завдання як за пріоритетами (терміновістю, важливістю), за виконавцями, типами завдань (завдання, підзавдання, кроки тощо), так і за ресурсами, потрібними для виконання проекту. Д.Г. використовується спільно з таблицею списку робіт, рядки якої відповідають окремо взятому завданню, зображеному на діаграмі, а стовпчики містять додаткову інформацію про завдання. Для додаткового зображення контролю за виконанням завдань паралельно до відрізків, що відповідають окремому завданню чи підзавданню, на горизонтальній шкалі часу рекомендовано розміщувати квадрати, які відповідають контрольним датам. Для докладного опису взаємозв’язків на діаграмі використовують лінії зв’язків між різними завданнями:

«Фініш — старт» — дія В починається тільки після завершення дії А

старт-финиш

«Старт — фініш» — дія В почнеться не раніше, ніж дія А

Старт-—-старт

«Старт — старт» — дії А та В починаються одночасно

финиш-финиш

«Фініш — фініш» — дії А та В завершуються одночасно.

финиш

Одним із недоліків Д.Г. є негнучкість плану завдань, що постійно піддається змінам та потребує своєчасного реагування в умовах нестабільності ринку або кризових ситуацій. За таких обставин до списку всіх завдань і кроків необхідно вносити дрібні деталі, оскільки при щонайменшій зміні потрібно перебудовувати всю діаграму.

Толочко В.М., Артюх Т.О., Кайдалова А.В., Шишкіна І.В. Дослідження впливу хронофагів на якість професійної діяльності уповноваженої особи фармацевтичних підприємств // Управління, економіка та забезпечення якості у фармації. — 2011. — № 2(16); Толочко В.М., Артюх Т.О. Корпоративне управління часом працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України: Метод. рек. / В.М. Толочко — К.: Укрмедпатентінформ, 2017.


Інші статті автора