СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ — документ, який містить кількісні та якісні дані про соціально-демографічні характеристики спеціалістів фармації, стан дотримання соціальних гарантій та організацію соціального захисту спеціалістів фармації (С.з.с.ф.), відомості, що відображають соціальні процеси в аптечному закладі, а також іншу інформацію.

Мета С.п.а.з. полягає в розробці алгоритмів дій для практичної реалізації технології запровадження соціального захисту, що забезпечує збір, облік, аналіз і поширення інформації правового, економічного і соціального характеру, що в кінцевому результаті є інформаційною складовою при розробці та прийнятті управлінських рішень як на мікрорівні (аптечний заклад), так і на макрорівнях (державному та галузевому).

Головними завданнями розробки С.п.а.з. є виявлення критичних точок щодо стану та резервів розвитку С.з.с.ф., а також визначення оптимальних форм і змісту їх надання. Сьогодні одним із пріоритетних напрямків реформування і впровадження якісно нових форм організації роботи органів управління соціальною сферою є соціальна паспортизація організацій та підприємств України, зокрема і аптечних закладів. Варто зазначити, що згідно з чинним законодавством соціальні паспорти необхідно впроваджувати для всіх підприємств і організацій як статистичний документ, у якому міститься інформація щодо трудового потенціалу підприємства (організації) з метою забезпечення ефективного соціально-правового захисту його працівників.

Створення С.п.а.з. зумовлено: необхідністю підвищення ефективності С.з.с.ф.; важливістю впровадження моніторингу соціальних процесів у фармації; відсутністю ефективних моделей інформаційно-аналітичного забезпечення процесу управління соціальним розвитком аптечного закладу. На основі соціальної паспортизації аптечних закладів з’являється можливість у зіставленні показників соціального паспорта з нормативними значеннями соціальних параметрів, визначенні загроз соціально-економічної безпеки аптечного закладу та є основою для розробки соціальної стратегії у фармації.

Зарічкова М.В., Толочко В.М., Музика Т.Ф. Дослідження законодавчо-нормативного регулювання соціального захисту працівників фармацевтичної галузі України: Метод. рек. — Х.: НФаУ, 2015; Постанова Кабiнету Мiнiстpiв Укpаїни № 1417 «Деякi питання дiяльностi теpитоpiальних центpiв соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)» вiд 29.12.2009 p. URL: www.zakon.rada.gov.ua; Про запровадження в дію форми «Соціальний паспорт регіону, міста, району»: Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України та Українського державного центру соціальних служб для молоді від 30.05.2001 р. № 53 URL: www.uazakon.com/document/spart29/inx29660.htm; Пpо охоpону пpацi [Електpонний pесуpс]: закон Укpаїни вiд 14.10.1992 p. № 2694-XII. URL: www.zakon.rada.gov.ua; Толочко В.М., Зарічкова М.В. Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах: Метод. рек. — Х.: НФаУ, 2015; Zarichkova M.V. Theoretical substantiation of the necessity to implement social certification of pharmacy institutions summary // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2017. — № 1.


Інші статті автора