КОРПОРАТИВНА ЗАЛУЧЕНІСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ

КОРПОРАТИВНА ЗАЛУЧЕНІСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ (англ. corporate — корпоративний, англ. engagement — залучення, прихильність, причетність, зацікавленість) — система принципів, заходів і методик, спрямована на досягнення поставлених стратегічних цілей фармацевтичного закладу шляхом створення мікроклімату (атмосфери) для зацікавлення спеціалістів фармації в повній самовіддачі робочому процесу, прояву ініціативності й відповідальності, максимальної продуктивності та ефективності здійснення професійної діяльності на користь організації за власним бажанням. К.з.с.ф. характеризує ступінь особистого зацікавлення персоналу в діяльності фармацевтичного закладу та готовності працівників докладати максимальних зусиль для її здійснення. За допомогою ефективного функціонування системи К.з.с.ф. фармацевтичний заклад отримує штат компетентних, відповідальних, ініціативних і активних співробітників. Це завжди двостороння взаємодія, учасниками якої є фармацевтичний заклад та спеціалісти фармації як працівники. Такий тип відносин стає можливим за наявності довіри і поваги між ними. К.з.с.ф. як психологічне занурення або «розчинення» працівників у своїй робочій діяльності є одним із компонентів лояльності спеціалістів фармації поряд із їхньою ідентифікацією (прийняття співробітником цілей і цінностей організації як власних).

Підвищення рівня К.з.с.ф. зумовлює поліпшення: рівня якості наданих послуг, сервісу і роботи з клієнтами; рівня забезпечення належної якості фармацевтичної продукції (екстемпоральних ЛП), продуктивності праці спеціалістів фармації. Досягнення високого рівня К.з.с.ф. можливе шляхом створення, підтримки та своєчасного коригування організаційної культури фармацевтичного закладу, що передбачає ефективне функціонування систем мотивації, стимулювання та адаптації персоналу, створення комфортних умов праці, ефективної та широкої системи комунікативних зв’язків шляхом належного та своєчасного надання потрібної інформації спеціалістам фармації для здійснення їхньої діяльності, чіткого визначення кола обов’язків, компетентностей, повноважень та ступеня можливостей прийняття самостійних рішень тощо. Завдяки впровадженню К.з.с.ф. досягається належне дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни (істотне скорочення кількості прогулів, запізнень і самовільної відсутності на робочому місці), зниження рівня плинності кадрів у фармацевтичному закладі, скорочення часу на адаптацію та швидке ототожнення спеціаліста фармації з колективом і фармацевтичним закладом при зміні посади або місця роботи, підвищення рівня свідомості та відповідальності учасників робочого процесу через прояв ініціативності та бажання пошуку ними нових методів та стратегій з метою оптимізації своєї діяльності, функціонування закладу в цілому. За умов К.з.с.ф. наявні неформальні правила та методи роботи підлягають удосконаленню з боку залученого персоналу.

Індекс К.з.с.ф. включає такі складові: 1) залученість спеціалістів фармації до вирішення корпоративних завдань фармацевтичного закладу; 2) залученість спеціалістів фармації до робочого процесу фармацевтичного закладу, зацікавленість у роботі в цілому; 3) ініціатива спеціалістів фармації та їх націленість на підвищення ефективності своєї роботи і розвиток фармацевтичного закладу. Кожна зі складових індексу К.з.с.ф. оцінюється за переліком питань із присвоєнням певної кількості балів за кожну відповідь. Індивідуальний індекс залученості спеціалістів фармації становить добуток отриманих балів за шкалою зазначених складових залученості для кожного окремого спеціаліста фармації. Загальний індекс К.з.с.ф. фармацевтичного закладу — це добуток індивідуальних індексів К.з.с.ф. усього колективу фармацевтичного закладу. Проте питома вага суми балів за кожною зі складових індивідуальної чи загальної К.з.с.ф. в кількісному показнику, розрахованому для різних фармацевтичних закладів, буде коливатися залежно від стратегії розвитку закладу, його місії, візії, мети функціонування та корпоративних цінностей тощо.

Різноманітність методик для визначення індексу залученості в літературі представлено багатьма працями. Проте для розрахунку індексу К.з.с.ф. до діяльності фармацевтичного закладу, який би враховував усі особливості діяльності персоналу, немає, оскільки кожна організація може вибрати, створити або оновити певну методику за власним бажанням залежно від мети проведення аналізу К.з.с.ф. та подальших управлінських дій, впроваджених на їх основі. При відборі методики рекомендовано враховувати не тільки рівень її інформаційної насиченості та коректності поставлених завдань, а й рівень простоти або складності розуміння для виконавців (респондентів), надмірну складність при проведенні дослідження тощо.

Підвищення рівня К.з.с.ф. є першим кроком, який мусить вчинити компанія, що прагне суттєво покращити результати діяльності та, відповідно, зміцнити позиції на ринку.

Толочко В.М., Артюх Т.О. Організаційна культура фармацевтичних закладів. Загальні положення: Метод. рек. — Х.: НФаУ, 2014; McElroy J.C., Morrow P.C., Laczniak R.N. External organizational commitment // Human Resource Management Review. — 2001. — Vol. 11.


Інші статті автора