МЕТОД К’ЄЛЬДАЛЯ

МЕТОД К’ЄЛЬДАЛЯ використовують для визначення Нітрогену в органічних сполуках. Досліджувану речовину розкладають кип’ятінням з концентрованою H2SO4 у присутності каталізатора (HgSO4 або його суміші з CuSO4 або SeO2) і натрію або калію сульфату (для підвищення Ткип суміші). До розчину додають луг. При цьому виділяється NH3, який відганяють, поглинають розчинами сульфатної або хлоридної кислот. Залишки кислоти визначають титриметрично, а аміак — фотометрично (з реактивом Несслера, нінгідрином або йодофеноловим синім). При визначенні Нітрогену за методом К’єльдаля в нітро-, нітрозо-, азо-, гідроазо-, діазосполуках пробу попередньо відновлюють з використанням відновників HI, Zn, Na2S2O3 та ін.

Визначення проводять макро-, мікро-, ультрамікрометодами. Використовують для визначення малих концентрацій Нітрогену в біологічних об’єктах і природних водах, а також для визначення P, B, As, Si та деяких інших металів. Метод знаходить застосування у фармацевтичному аналізі для визначення елементного азоту в ЛП.

Бок Р. Методы разложения в аналитической химии. — М., 1984; Гельг Г. Элементный ультрамикроанализ. — М., 1983.


Інші статті автора