СТАЛИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ССЕР ФП)

СТАЛИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ССЕР ФП) — це гармонійний збалансований розвиток, при якому управління ресурсами, інвестиційний, інноваційний, інституціональний та екологічний менеджмент, менеджмент якості й менеджмент персоналу ФП спрямовані на підвищення якості життя та задоволення потреб усіх стейкхолдерів на основі взаємної вигоди. Сталий розвиток ФП є запорукою ефективного функціонування у стратегічній перспективі, він сприяє отриманню істотних переваг у конкурентній боротьбі та є відображенням результативності соціально-економічних процесів. З методологічного погляду сталий розвиток ФП слід розглядати як концепцію щодо необхідності встановлення балансу між задоволенням інтересів персоналу підприємства, сучасних потреб суспільства і захистом інтересів майбутніх поколінь, зокрема їх потреби в підвищенні якості життя з урахуванням аспектів здоров’я, безпеки та чистоти довкілля. Учені вважають концепцію ССЕР ФП перспективною ідеологією ХХІ ст. і навіть усього третього тисячоліття, яка з поглибленням наукової обґрунтованості витіснить усі наявні світоглядні ідеології, які є фрагментарними, неспроможними забезпечити збалансований розвиток цивілізації. Особливістю ССЕР ФП є його керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють швидко моделювати різні стратегії збалансованого розвитку і вибирати найбільш оптимальні. Однією зі складових забезпечення ССЕР ФП є побудова ефективної системи соціальної відповідальності, яка, з одного боку, створює підґрунтя для формування сукупності стабільних партнерських відносин зі стейкхолдерами, а з іншого — сприяє укріпленню ділової репутації ФП і внаслідок цього — підвищенню лояльності споживачів.

Братішко Ю.С. Кластерний аналіз фармацевтичних підприємств України за рівнем сталого соціально-економічного розвитку // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. — Thorpe Bowker. Melbourne. Australia. — 2015; Братішко Ю.С. Оцінка соціально-економічного розвитку промислових фармацевтичних підприємств України // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. — «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. — 2015; Братішко Ю.С., Посилкіна О.В. Сучасні методичні підходи до оцінки сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств України // Spatial aspects of socio-economic systems’ development : the economy, education and health care: monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. — 2015; Кузьміна О.С. Аналіз підходів до трактування поняття «сталий розвиток підприємства» // Вісн. Хмельниц. націон. ун-ту. — 2015. — № 5; Посилкіна О.В., Братішко Ю.С., Світлична К.С. Діагностика сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2015. — № 3; Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: Монографія. — Х., 2006; Тимощук М.Р. Концептуальні засади управління розвитком підприємств // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. — 2015. — Вип. 2 (46).


Інші статті автора