КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО БІЗНЕСУ (СВФБ)

КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО БІЗНЕСУ (СВФБ) — це система поглядів на усвідомлення сутності, принципів, методів, підходів до формування, оцінки та управління соціальною відповідальністю суб’єктів фармацевтичної галузі (СФГ). СВФБ — це здатність СФГ брати на себе зобов’язання фінансового, економічного, соціального й екологічного характеру за наслідки їхньої діяльності перед державою, суспільством, навколишнім співтовариством, персоналом, бізнес-партнерами та іншими заінтересованими сторонами, яка реалізується через етичну поведінку з урахуванням інтересів та очікувань усіх стейкхолдерів при дотриманні чинного законодавства і міжнародних стандартів на принципах добровільності та взаємної вигоди. Суб’єктом СВФБ постає менеджер із соціальної відповідальності.

СВФБ передбачає: забезпечення населення якісними, ефективними, безпечними та доступними за ціною ЛП; створення умов для розвитку професійної відповідальності працівників фармацевтичної галузі відповідно до вимог соціальних норм; забезпечення умов екологічно чистого виробництва і сприяння поліпшенню екологічної ситуації в місцях наявності виробничих потужностей ФП; участь у регіональних соціальних програмах розвитку територій та реалізацію власних соціальних проектів. Складовою СВФБ є відповідальність: перед пацієнтами та споживачами за своєчасне забезпечення ефективними, безпечними та доступними за ціною ЛП; за екологічну безпеку перед місцевим співтовариством; відповідальність за нормотворчу діяльність та сприяння розвитку професійної та вищої освіти; перед бізнес-середовищем (постачальниками, інвесторами, бізнес-партнерами, податковими та фінансово-кредитними установами, конкурентами); перед суб’єктами системи охорони здоров’я (закладами охорони здоров’я, лікарями, фармацевтами та провізорами); перед суспільством, суспільними організаціями та засобами масової інформації; перед персоналом та профспілками; відповідальність перед акціонерами та власниками, що реалізується у вигляді внутрішньої та зовнішньої відповідальності з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.

До СВФБ належать складові: якості, соціальна (суспільно-трудова), екологічна, управлінська, правова та складова розвитку, які реалізуються як у вигляді внутрішньої, так і зовнішньої відповідальності.

Братішко Ю.С. Формування концепції соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу // Socio-economic problems of management: Collective monograph. — Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015; Братішко Ю.С., Посилкіна О.В., Новгородська Л.М. Методика оцінки рівня соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств: Наук.-метод. рек. — К., 2016; Партишев О., Стогній А., Чобану А. Корпоративна соціальна відповідальність. Фармацевтичний бізнес // Фармацевт-практик. — 2012. — № 5; Посилкіна О.В., Братішко Ю.С. Дослідження вимог роботодавців до кандидатів на посаду менеджера із соціальної відповідальності сучасних фармацевтичних підприємств // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2016. — № 3; Ткаченко Н.О., Книш Є.Г., Червоненко Н.М. Формування соціальної відповідальності у системі вищої фармацевтичної освіти // Фармац. журн. — 2013. — № 3; Толочко В.М., Зарічкова М.В. Посилення соціальної відповідальності в діяльності аптечних закладів України // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: Міжн. наук.-практ. інтернет-конференція, Харків, 17–20 бер. 2014 р. / Ред. кол.: А.А. Котвіцька та ін. — Х., 2014; Черкашина А.В., Котвіцька А.А. Дослідження сучасного стану соціальної відповідальності найбільших аптечних мереж міста Харкова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2014. — № 3.


Інші статті автора